Obrazovni profil: Poslovni sekretar
NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Redni
broj

Nastavni predmeti

Predavači - profesori škole


1

Strani jezici:


Engleski jezik


Francuski jezik

Nemački jezik

Ruski jezik
Dmitrović Gordana
Čiča Dušanka

Đurović Lidija

Denčić Gordana

Pantić Stanica

2

Psihologija

Stevanović Tamara
Vujičić Milivoje

3

Kultura poslovnog komuniciranja

Stupar Nenad

4

Osnovi privrednog prava

Klipa Dragica

5

Evidencije u oblasti rada i
zapošljvanja

Klipa Dragica

6

Korespondencija

Vićić Ljiljana
Miković Gordana

7

Poslovni informacioni
sistemi

Pavlović Slobodan

8

Praktična nastava

Klipa Dragica
Vićić Ljiljana

S A D R Ž A J    P R O G R A M A

1. STRANI JEZICI

1. Engleski jezik

Definicija poslovnog pisma
Forma pisma
Karakteristike poslovnog pisma
Razlika između privatnog i službenog pisma
Vrste poslovnih pisama
Porudžbine
Molbe
Ponude
Reklamacije
Rezervacije
Službeni put
Dužnosti sekretara
Telefonski razgovor
Delovi pisma, početne i završne faze
Rečnik stručnih reči (ekonomija, trgovina, plaćanje, putovanja, itd.

Gramatika: - Upotreba vremena

 

 1. Trpno stanje
 2. Pogodbene rečenice
 3. Indirektni govor
 4. Participi, infinitivi, gerund
 5. Modalni glagoli.

Literatura:
Gordana Dmitrović: Engleski jezik za V stepen
Engleski jezik za višu poslovnu školu
Engleski jezik za ekonomiste
Business English
English Communication

2. Francuski jezik


1. La lettre d’affaires – poslovna pisma
2. La presentance d’une lettre d’affaires ( izgled poslovnog pisma )
3.– Formules a utiliser pour:
 • commencer la lettre
 • repondre a une lettre
 • - obrasci za:
 • počinjanje pisma
 • odgovor na pismo
 • Terminer la lettre (kako završiti pismo)
  4. Le Telegramme – telegram
  5. Posao sekretara – le travail de la secretaire
  6. Rečnik stručnih reči ( vocabulaire ) - prodati; plaćati; službenik; dozvola; postupak; sudija; suditi; osiguranje;
  7. Izreke: exemple:
  - Un seul temoin, ancien temoin ( Jedan svedok kao nijedan )
  - Il n’y a pas de peine sans loi ( Nema kazne bez zakona )
  - Donne – moi le fait, je te donnerai le DROIT ( Daj mi činjenicu, daću ti pravo )…
  8. Telefonski razgovori

  Gramatika: - Upotreba vremena

  - Pogodbene rečenice
  - Upitne rečenice
  - Indirektni govor.

  Literatura:
  Francuski jezik
  Stručni tekstovi pravne i birotehničke škole

  3. Nemački jezik

  Obraditi u knjizi najfrekventnije tipove poslovnih pisama zajedno sa vežbanjima. Upoznati i naučiti karakterističnu leksiku i frazeologiju za nemački poslovni jezik.
  Opšta leksika i gramatička građa obuhvataju znanje iz prethodnog školovanja tako da je potrebno znati osnovna gramatička pravila ( vrste reči, vremena, pridevske promene, pasiv, indirektni govor ) i posedovati određeni fond reči.
  Obraditi tipove pisama i vežbe iza pisma:
  1. Anfrage - upit
  2. Bestellung - porudžbina
  3. Angebot - ponuda
  4. Anffragsbestatigung - potvrda naloga
  5. Beschwerde - reklamacija
  6. Zahlungsverzogerung - kašnjenje uplata
  Pismeni zadatak: Prevod teksta ili poslovnog pisma sa nemačkog na srpski jezik iz poslovne prepiske ( dozvoljena upotreba rečnika ).
  Usmeni deo ispita: Prevod poslovnog pisma sa nemačkog jezika na srpski i obrnuto. Čitanje i razumevanje teksta. Osnovna gramatička građa i leksika ( opšta i stručna ). Redewendungen i frazeologija kao i uvodni tekst. tj. definicija svakog tipa poslovnog pisma.

  Literatura:
  Milica Vučković–Stojanović: Poslovna prepiska na nemačkom jeziku, Savremena administracija
  Rečnik nemačkog jezika
  Gramatika nemačkog jezika

  4. Ruski jezik

  Poslovno pismo, delovi poslovnog pisma
  Zaglavlje poslovnog pisma
  Predmet, datum
  Sadržina poslovnog pisma
  Potpis
  Učtive fraze
  Ponuda
  Porudžbina
  U pošti - dijalog
  Na carini - dijalog
  U hotelu - dijalog
  Glagoli
  Imenice
  Pridevi

  Literatura:
  Kiril Svinarski, dr Vera Nikolić, mr I.Sekicki: Ruski jezik, priručnik za prevodioce i inokorespondente
  Radmilo Marojević: Gramatika ruskog jezika

  Ispitna pitanja

  • Внешняя и внутреняя торговля
  • Существитеные ( I склонение )
  • Разговор на вокзале, в туристиком агентстве
  • Оформление коммерческого писма
  • Местоимени
  • Разговор в поезде
  • Реквизит коммерческого письма
  • Прилогателные ( твердое склонение )
  • Разговор на аэропорте, в самолёте
  • Запрос
  • Прилогателные ( мягкое склонение )
  • В гостинице
  • Предложение
  • Числителные 1, 2, 3, 4
  • Разговор в банке
  • На почте
  • Глаголы ( вид, времена )
  • В универмаге
  • Ярмарки и выставки
  • Аукционы
  • Личные местоимени
  • Вексель, валюта
  • Наречия
  • Пишущие машины
  • Маркетинг
  • Существительные женского рода
  • Вычислительные машины

  2. PSIHOLOGIJA

  KULTURA FIRME
  - opšti izgled zaposlenog
  - značaj poslovnog prostora
  - propisivanje standarda poslovnog ponašanja
  STANDARDI I NORME PONAŠANjA
  - poslovno držanje
  - pozdravljanje
  - kultura telefoniranja
  - bon-ton poslovnog razgovora
  PSIHOLOGIJA LIČNOSTI
  - pojam, uloga i značaj pojedinih crta ličnosti pri obavljanju poslova i pružanja usluga
  - zrelost ličnosti
  - analiza crta ličnosti korisnika i davaoca usluga
  SOCIJALNA PSIHOLOGIJA-KOMUNIKACIJE
  - pojam grupe i rukovođenje grupom
  - pojam uloge i značaj u poslovima pružanja usluga
  - verbalne i neverbalne komunikacije
  - oblici verbalnih komunikacija od značaja za obnavljanje poslova pružanja usluga
  - otkrivanje ličnosti kroz gestove
  POSLOVNI RAZGOVORI
  - poslovni razgovori sa korisnicima usluga
  - poslovni razgovori rukovodioca sa zaposlenima
  - primeri i trening
  TIMSKI RAD
  - timski rad i njegov značaj
  - razvojne faze tima
  - izbor vođe tima
  - tipovi vođe tima
  - tipovi članova radnog tima
  POJAM, ZNAČAJ I ULOGA KONFLIKATA U RADU
  - tipovi konflikta
  - uticaj rukovođenja na pojavu konflikta
  - tipologije konfliktnih stranaka
  - upravljanje konfliktima
  - opšta tema za rukovanje i upravljanje konfliktima
  - strategije rešavanja konflikata.

  Literatura:
  Nikola Rot: Znakovi i značenje, Nolit Beograd 1982.
  Psihologija grupe, Zavod za udžbenike 1988 Beograd
  Čizmić, R Bojanoviđ, I Stajnderberg, N Petrović: Psihologija i menadžment, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju, Beograd, 1995.

  Dezmond Moris: Otkrivanje čoveka kroz gestove i ponašanje,

  Prosveta Beograd, 1995.

  Predrag Micić: Kako voditi poslovne razgovore,

  Predrag i Nenad, 1990.

  Radiša Nikolić: Psihologija poslovnog bontona,

  Udruženje pisaca Srbije, Beograd
  Džozef O`Konor, Džon Sejmur: Uvod u neuro-lingvističko programiranje, Plato, Beograd, 2000.

  Ispitna pitanja

  1. Zadaci psihologije
  2. Grane psihologije
  3. Činioci individualnog razvoja pojedinca
  4. Pojam opažanja
  5. Opažanja osoba
  6. Formiranje i menjanje utisaka o osobi
  7. Podaci za ocenjivanje osobe i greške u opažanju osobe
  8. Emocije
  9. Tipovi konflikata
  10. Reakcije na frustracije
  11. Mehanizam odbrane
  12. Značaj emocija za mentalno zdravlje (stres, trauma, anksioznost)
  13. Zrela ličnost
  14. Adolescencija – pojam identiteta i integriteta
  15. Neuroze, psihoze
  16. Psihopatija
  17. Alkoholizam i narkomanija
  18. Stavovi
  19. Predrasude
  20. Propaganda
  21. Norme u grupi i konformiranje
  22. Pojam grupa i vrste grupa
  23. Osnovne odlike grupe i pravila ponašanja
  24. Strukture grupe
  25. Tipovi rukovođenja
  26. Struktura autoritarne grupe
  27. Uloga vođe
  28. Timski rad ( tipovi vođe tima i tipovi sledbenika )
  29. Grupa kohezije
  30. Osnovna pravila ponašanja poslovnog sekretara na radnom mestu
  31. Psihološke potrebe koje se zadovoljavaju u radnoj grupi
  32. Frojdova teorija ličnosti
  33. Odlučivanje
  34. Komunikacija kao vrsta socijalne interakcije
  35. Verbalna i neverbalna komunikacija
  36. Socijalni položaj i jezik
  37. Vrste neverbalnih komunikacija
  38. Izvori nesporazuma u komunikaciji
  39. Pravila vođenja poslovnih razgovora na šalteru
  40. Bon-ton u telefonskom razgovoru
  41. Uvredljivi znaci u neverbalnoj komunikaciji
  42. Bon-ton poslovnog razgovora
  43. Kultura ophođenja sa strankama, standardi, ponašanja i norme
  44. Faktori koji čine klimu preduzeća
  45. Konflikti u organozaciji
  46. Upravljanje konfliktima u organizaciji
  47. Interpersonalni stilovi
  48. Vrste sagovornika
  49. Tipovi poslovnih ljudi
  50. Uslovi za stvaranje prijatne atmosfere u radnoj grupi
  51. Kreiranje imidža poslovnog sektora ( poslovne kulture, preduzeća i pojedinaca i lični stil sekretara )

  3. KULTURA POSLOVNOG KOMUNICIRANJA

  UVOD
  - Opšti pojam kulture
  - Teorija o kulturi
  - Potkultura i protivkultura, snobizam, malograđanština
  - Masovna kultura
  - Humanizam
  - Kultura i progres
  - Teorije o kulturnim promenama
  POJAM ESTETIKE
  - Normativna i empirijska estetika
  - Oblast estetičkih problema
  - Estetika kao teorija umetnosti
  - Priroda i društvo kao estetski fenomeni
  KULTURA GOVORNE KOMUNIKACIJE
  - Jezik i mišljenje. Jezik i meta-jezik
  - Struktura jezičkog značenja
  - Kultura govora. Govor kao hladni medijum
  - Organski i standardni govor
  - Konvencionalni govor
  - Retorika i retoričke vrste
  - Razgovori
  - Kratki monolozi
  - Posebne vrste govora. Priprema govora. Govor i pisani izraz
  - Slušanje govora i odnos sagovornika
  - Beleške. Brzo čitanje. Interpretativno čitanje
  - Poruke u govoru
  - Logika u govoru
  - Poetsko i afektivno u govoru
  - Retoričke figure: logičke figure, figure misli, tropi, sintaksičke figure, figure reči, ostale govorne figure
  - Fizičke karakteristike govora – figure vertikalne i horizontalne
  - Korišćenje savremenih sredstava reprografije govora
  KULTURA RADA
  - Pojam i razvoj procesa humanizacije rada
  - Tipovi organizacije rada, sa primenom u konkretnim modelima preduzeća, organa uprave i drugim organizacijama
  - Kultura radnog procesa
  - Promene u strukturi slobodnog vremena
  - Opšti pratioci ljudskog rada
  - Faze radnog učinka
  - Vrste umora
  - Suzbijanje umora
  - Komunikacija i stvaralaštvo
  - Odnos prema sredstvima informisanja u radnoj organizaciji
  - Estetsko uređenje radnog prostora

  Literatura:
  Ranko Bugarski:, Uvod u lingvistiku
  Miloš Ilić: Sociologija kulture i umetnosti


  I
  spitna pitanja

  1. Pojam, osnovne osobenosti i definicija kulture
  2. Pogreške građanskih teoretičara u definisanju kulture
  3. Sorokinovo i Spenglerovo određenje kulture
  4. Podkultura i protivkultura
  5. Malograđanština i njen mentalitet
  6. Definicija snobizma
  7. Primarni i sekundarni snobizam
  8. Zakonitosti kretanja i razvoja snobizma
  9. Pojam kulture masovnog društva i karakteristike
  10. Ujednačavanje ili homogenizacija i vrste
  11. Pojednostavljivanje ili simplifikacija
  12. Avangardizam i kič u savremenoj umetnosti
  13. Infantilna regresija i hiperstimulacija
  14. Humanizam
  15. Kultura i progres. Bitne karakteristike progresa
  16. Evolutivne i progresivne promene i pojam civilizacije
  17. Kulturna dinamika
  18. Akulturacija i enkulturacija kao procesi kulturne dinamike
  19. Teorije o kulturnim promenama: evolucionističke
  20. Cikličke teorije
  21. Difuzionkističke teorije
  22. Funkcionalističke teorije
  23. Pojam estetike kao filosofske discipline
  24. Predmet estetike
  25. Estetske kategorije: principi i primene, duboko i duhovito
  26. Normativna estetika
  27. Empirijska estetika
  28. Osnovni pojmovi estetike kao teorije umetnosti
  29. Priroda kao estetski fenomen
  30. Društvo kao estetski fenomen
  31. Jezik i mišljenje. Jezik i meta –jezik
  32. Struktura jezičkog značenja
  33. Kultura govora. Govor kao hladni medijum.
  34. Organski i standardni govor
  35. Konvencionalni govor
  36. Retorika i retoričke vrste
  37. Razgovor. Kratki monolog. Posebne vrste govora
  38. Priprema govora. Govor i pisani izraz.
  39. Slušanje govora i odnos sagovornika. Beleške.
  40. Brzo čitanje. Interpretativno čitanje.
  41. Poruka u govoru. Logika u govoru
  42. Poetsko i afektivno u govoru
  43. Retoričke figure: logičke figure i figure misli
  44. Tropi, sintaksičke figure, figure reči i ostale govorne figure
  45. Fizičke karakteristike govora-figure vertikalne i horizontalne
  46. Korišćenje savremenih sredstava reprografije govora
  47. Pojam i razvoj procesa humanizacije rada
  48. Tipovi i organizacije rada (konkretni modeli preduzeća, organa uprave i dr.)
  49. Kultura radnog procesa
  50. Promena u strukturi slobodnog vremena
  51. Kultura i humanizacija međuljudskih odnosa
  52. Kultura komuniciranja sa strankama i saradnicima
  53. Opšti pratioci ljudskog rada
  54. Faze radnog učinka. Vrste umora.
  55. Humanizacija lančanog sistema rada
  56. Komunikacija i stvaralaštvo. Odnos prema sredstvima informisanja u preduzećima
  57. Estetsko uređenje radnog procesa

  4. OSNOVI PRIVREDNOG PRAVA


  POJAM, PREDMET I IZVORI PRIVREDNOG PRAVA
  SUBJEKTI PRIVREDNOG PRAVA
  - pojam i vrste preduzeća
  - privredna društva
  - društvena preduzeća
  - javna preduzeća
  - osnivanje preduzeća
  - statusne promene
  - individualizacija preduzeća u pravnom prometu (osnovna obeležja preduzeća)
  - opšta akta preduzeća
  - odlučivanje radnika
  - zastupanje preduzeća
  UPRAVLjANjE, KONTROLA I ODGOVORNOSTI ZA RAD PREDUZEĆA
  - organi upravljanja i poslovodni organ
  - skupština
  - upravni odbor
  - direktor
  - nadzorni organ
  - obaveštavanje radnika
  - kontrola i nadzor
  - zaštita prava i svojine preduzeća
  - prestanak preduzeća
  - stečaj
  OBLIGACIONO PRAVO
  - pojam obligacije i subjekti obligacionog odnosa
  - predmet obligacije
  - nastanak obligacije
  - vrste obligacije
  - izvori obligacije
  UGOVORI
  - sadržina i zaključivanje ugovora
  - značaj, forma i dejstvo ugovora
  - odgovornost za materijalne nedostatke stvari
  - promene u ugovorima robnog prometa
  - rokovi i docnja
  - prestanak ugovora
  - nevažnost ugovora
  UGOVOR O PRODAJI ROBE I NjEGOVA SVOJSTVA
  - ugovorne strane
  - prava i obaveze
  - zaključivanje ugovora
  UGOVOR O POSREDOVANjU I NjEGOVA SVOJSTVA
  - ugovorne strane
  - prava i obaveze
  - zaključivanje ugovora
  UGOVOR O ZASTUPNIŠTVU I NjEGOVA SVOJSTVA
  - ugovorne strane
  - prava i obaveze
  - zaključivanje ugovora
  UGOVOR O KOMISIONU I NjEGOVA SVOJSTVA
  - ugovorne strane
  - prava i obaveze
  - zaključivanje ugovora
  UGOVOR O USKLADIŠTENjU ROBE I NjEGOVA SVOJSTVA
  - ugovorne strane
  - prava i obaveze
  - zaključivanje ugovora
  UGOVOR O ŠPEDICIJI I NjEGOVA SVOJSTVA
  - ugovorne strane
  - prava i obaveze
  - zaključivanje ugovora
  UGOVOR O PREVOZU I NjEGOVA SVOJSTVA
  - ugovorne strane
  - prava i obaveze
  - zaključivanje ugovora

  UGOVOR O KONTROLI ROBE
  - ugovorne strane
  - prava i obaveze
  - zaključivanje ugovora
  UGOVOR O OSIGURANjU I NjEGOVA SVOJSTVA
  - ugovorne strane
  - prava i obaveze
  - zaključivanje ugovora
  UGOVOR O KREDITU I HARTIJE OD VREDNOSTI
  - vrste hartija od vrednosti
  - menica
  - ček
  - ostale hartije ode vrednosti


  Literatura:

  M. Vasiljević: Poslovno pravo, Savremena administracija, 1997.
  M. Vasiljević, S.Vićić: Privredno pravo, Beograd, 1996.
  Zakon o preduzeću, Službeni list, jun 1996.
  Zakon o obligacionim odnosima, Službeni list 1978. sa dopunama 1990.
  Dr Ljubiša Milošević: Obligaciono pravo, Savremena administracija, 1982.
  Dr S. Perović: Obligaciono pravo, Beograd 1990.


  Ispitna pitanja

  1. Pojam, predmet i izvori privrednog prava
  2. Subjekti privrednog prava
  3. Pojam i vrste preduzeća
  4. Privredna društva
  5. Društva lica
  6. Društva kapitala
  7. Osnivanje preduzeća
  8. Osnovna obeležja preduzeća. Delatnost firmi i sedište
  9. Statusne promene
  10. Organi preduzeća
  11. Opšta akta preduzeća
  12. Postanak preduzeća
  13. Pojam obligacije i subjekti obligacionih odnosa
  14. Predmet obligacije
  15. Nastanak obligacije
  16. Vrste obligacije
  17. Izvori obligacije
  18. Ugovori
  19. Sadržina i zaključivanje ugovora
  20. Značaj, forma i dejstvo ugovora
  21. Odgovornost za materijalne nedostatke stvari
  22. Promene u ugovorima robnog prometa
  23. Rokovi i docnje
  24. Prestanak ugovora
  25. Nevažnost ugovora
  26. Ugovor o prodaji
  27. Ugovor o trgovinskom posredovanju
  28. Ugovor o trgovinskom zastupništvu
  29. Ugovor o komisionu
  30. Ugovor o uskladištenju robe
  31. Ugovor o špediciji
  32. Ugovor o prevozu
  33. Ugovor o kontroli kvaliteta robe
  34. Ugovor o osiguranju
  35. Ugovor o kreditu
  36. Hartije od vrednosti
  37. Prava od hartija od vrednosti
  38. Menica
  39. Ček
  40. Ostale hartije od vrednosti


  5. Evidencije u oblasti rada i zapošljavanja

  EVIDENCIJA O ZAPOSLENIM LICIMA

  1. Pojam i značaj evidencija u oblasti rada
  2. Sadržina evidencije o zaposlenim licima (opšti podaci, podaci o zanimanju, radnom mestu, radnom vremenu i dr.)

  EVIDENCIJA O SLOBODNIM RADNIM MESTIMA

  1. Prijave o slobodnom radnom mestu
  2. Izveštaj o realizaciji prijave o slobodnom radnom mestu

  EVIDENCIJA O NEZAPOSLENIM LICIMA

  1. Lični karton nezaposlenog lica (sadržina)
  2. Prava privremeno nezaposlenih lica i delovi za njihovo korišćenje

  EVIDENCIJA O ZARADAMA NEZAPOSLENIH LICA

  1. Podaci o zaradama ostvarenim za rad u punom, nepunom i skraćenom radnom vremenu i dr.
  2. Ostvarivanje naknade i druga primanja

  EVIDENCIJA O POVREDAMA NA RADU

  1. Rokovi evidentiranja i dostavljanja podataka
  2. Opšte i posebne mere zaštite na radu i korišćenje zaštitnih sredstava

  EVIDENCIJE O KORISNICIMA PRAVA IZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA

  1. Lica koja mogu koristiti prava iz zdrastvenog osiguranja
  2. Naknada zarada za vreme sprečenosti za rad i druga prava.

  EVIDENCIJA O KORISNICIMA IZ INVALIDSKOG OSIGURANjA

  1. Lica koja ostvaruju prava na osnovu preostale radne sposobnosti
  2. Prekvalifikacije ili dokvalifikacije i odgovarajuće novčane nadoknade

  Literatura:
  Zakon o evidencijama u oblasti rada

  Ispitna pitanja

  1. Pojam i vrste evidencija u oblasti rada
  2. Način vođenja evidencija u oblasti rada
  3. Prikupljanje, obrada i korišćenje podataka iz evidencija
  4. Evidencija o zaposlenim licima ( sadržaj i način vođenja)
  5. Evidencija o slobodnim radnim mestima
  6. Prijava o slobodnom radnom mestu koju poslodavac dostavlja organizaciji za zapošljavanje
  7. Izveštaj o realizaciji prijave o slobodnom radnom mestu
  8. Sadržaj evidencije o nezaposlenim licima
  9. Prava privremeno nezaposlenih lica i delovi za njihovo korišćenje
  10. Vreme korišćenja prava na novčanu naknadu za vreme nezaposlenosti i pravo na novčanu pomoć za vreme stručnog osposobljavanja
  11. Prestanak vođena evidencije o privremeno nezaposlenom licu
  12. Evidencija o zaradama zaposlenih lica, časovi rada ostvareni sa punim radnim vremenom i radnim vremenom kraćim od punog radnog vremena
  13. Časovi rada dužeg od punog radnog vermena
  14. Naknada zarade za vreme privremene nesposobnosti ili sprečenosti za rad
  15. Poslovi radnog mesta koje zaposleno lice obavlja, a za koje se radni staž računa sa uvećanim trajanjem
  16. Evidencija o povredama na radu
  17. Evidencija o vremenu u kome se povreda dogodila, mestu i vrsti povrede, stepen korišćenja zaštitnih sredstava, da li su primenjene opšte i posebne mere zaštite na radu
  18. Evidencija o ponudama stranih poslodavaca za zapošljavanje naših državljana
  19. Evidencija o našim državljanima na radu u inostranstvu
  20. Evidencija o stranim državljanima koji su zaposleni ili koji traže zaposlene kod nas
  21. Evidencija o zdravstvenom osiguranju
  22. Evidencija o osiguranim licima i korisnicima prava iz zdravstvenog osiguranja
  23. Osiguranici u zemlji, u inostranstvu, privremeno nezaposlena lica i dr.
  24. Osnov ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja ( zakoni, međunarodne konferencije i dr.)
  25. Evidencija o korisnicima prava iz invalidskog osiguranja
  26. Podaci o zaposlenim invalidima rada koji kod poslodavca ostvaruju prava po osnovu preostale radne sposobnosti ( raspoređivanje na drugo radno mesto, prekvalifikacija, dokvalifikacije, odgovarajuće novčane naknade i dr. )
  27. Evidentiranje i način evidentiranja prava iz socijalnog osiguranja

  6. KORESPODENCIJA


  OPŠTI POJMOVI U KORESPONDENCIJI
  1. Pojam, razvoj i značaj korespondencije
  2. Vrste korespondencije
  3. Lica u korespondenciji
  OSNOVNA NAČELA KORESPONDENCIJE
  1. Načelo brzine ili ekspeditivnosti
  2. Načelo tačnosti i obrazljivosti
  3. Načelo pisanja poslovnim,odnosno službenim stilom
  4. Načelo dobre tehničke obrade pisama i akata
  5. Načelo čuvanja poslovne i službene prepiske
  6. Načelo čuvanja poslovne i službene tajne
  POSLOVNA KORESPONDENCIJA
  1. Pojam i vrste poslovnog pisma
  2. Delovi poslovnog pisma
  3. Oblikovanje poslovnih pisama
  4. Francuska forma
  5. Američka forma
  6. Kombinovane forme
  7. Adresiranje koverata
  8. Vrste koverata
  9. Pisane stalne i unutrašnje veze
  10. Kratko poslovno pismo
  11. Forme poslovnih memoranduma
  KORESPONDENCIJA U VEZI SA ORGANIZACIJOM SASTANAKA, SEDNICA, SKUPOVA
  - Poziv za sastanak
  - Angažovanje predavača
  - Rezervacije prostorija za sastanak, savetovanje
  - Zapisnik van upravnog postupka
  - Direktni i indirektni izvod iz zapisnika
  KORESPONDENCIJA U VEZI SA SLUŽBENIM PUTOVANjIMA
  - Ugovaranje poslovnog sastanka ili najava dolaska
  - Rezervacija hotelskog smeštaja i potvrda o izvršenoj rezervaciji
  - Nalog za službeno putovanje i putni račun
  KORESPONDENCIJA U VEZI SA ZASNIVANjEM RADNOG ODNOSA
  - Tekst oglasa
  - Prijava na oglas ili prijava za zaposlenje
  - Poziv za proveru radne sposobnosti
  - Poziv kandidata na razgovor
  - Izveštaj o izboru neizabranom kandidatu
  - Zapisnik
  - Poslovna korespondencija
  - Opšta ponuda
  - Cirkularna ponuda
  - Posebna ponuda
  - Posebna neobavezna ponuda
  - Posebna obavezna ponuda
  - Posebna ponuda sa rokom
  - Posebna ponuda do opoziva
  - Zahtev za ponudu ili upit kupca
  - Negativan odgovor na ponudu
  - Porudžbina
  - Potvrda o prijemu robe
  - Komisijski zapisnik
  - Reklamacija na oštećenje
  - Službena korespondencija
  - Službeni dopis
  - Rešenje o glavnoj stvari
  - Zaključak
  - Odluka
  SASTAVLjANjE I PISANjE JEDNOSTAVNIH ISPRAVA I KRATKIH SASTAVA
  - Uverenje
  - Potvrda kao javna i privatna isprava
  - Revers kao javna i privatna isprava
  - Punomoćje ( posebno, specijalno ) kao privatna isprava
  - Punomoćje ( opšte, generalno ) kao javna isprava
  - Molba
  - Zamolnica


  Literatura:

  Dragana Spasić, Jovan Rakinić: Korespondencija sa sekretarskim poslovanjem za III i IV razred pravno-birotehničke škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
  Elizabeta Sarković, Milena Stegenšek, Zoran Kostić, Miroslava Gruić: Poslovna korespondencija za II razred ekonomske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
  Zakon o opštem upravnom postupku.
  Zakon o radu
  Vladimir Cvetanović: Kultura poslovnog komuniciranja, Fakultet za internacionalni menadžment
  Vladimir Cvetanović: Rukovodilac u interaktivnom komuniciranju, Vojnoizdavački zavod, 2001.


  Ispitna pitanja
  :

  1. Pojam i razvoj korespondencije
  2. Vrste korespondencije
  3. Značaj i lica u korespondenciji
  4. Načelo brzine i ekspeditivnosti
  5. Načelo tačnosti i obazrivosti
  6. Načelo pisanja poslovnim, odnosno službenim stilom
  7. Načelo dobre tehničke obrade pisama i akata
  8. Načelo čuvanja poslovne i službene prepiske
  9. Načelo čuvanja poslovne i službene tajne
  10. Pojam i vrste poslovnog pisma
  11. Delovi poslovnog pisma
  12. Oblikovanje poslovnih pisama
  13. Kratka poslovna pisma
  14. Francuska poslovna korespondencija
  15. Korespondencija engleskog jezičkog područja
  16. Nemačka korespondencija
  17. Estetski izgled i primerena sadržina poslovnog pisma
  18. Stil i fraze koje se koriste u poslovnoj korespondenciji
  19. Pojam i vrste koverata
  20. Pisanje spoljne i unutrašnje adrese
  21. Adresiranje koverata
  22. Opšta i cirkularna ponuda
  23. Posebna ponuda
  24. Upit kupca i negativan odgovor na ponudu
  25. Porudžbina
  26. Ugovor o prodaji robe
  27. Otpremnica i račun
  28. Potvrda o prijemu robe i komisijski zapisnik
  29. Pisanje reklamacija
  30. Službeni akt ( pojam i vrste )
  31. Delovi dopisa
  32. Oblikovanje službenog dopisa
  33. Rešenje ( pojam, vrste i sastavni delovi )
  34. Oblikovanje rešenja
  35. Zapisnik u upravnom i prekršajnom postupku
  36. Zaključak ( pojam, delovi i oblikovanje )
  37. Odlike i ugovori
  38. Pojam i vrste isprava
  39. Uverenje, potvrda i revers (pojam i delovi)
  40. Priznanice i punomoćje ( pojam, vrste i delovi)
  41. Molba, zamolnica i propratno pismo
  42. Pojam, vrste i organizacione pripreme sastanaka
  43. Pripremanje materijala za sastanak i pisanje pozivnica učesnicima
  44. Zapisnik van upravnog postupka ( vrste i sastavni delovi)
  45. Vođenje zapisnika i izdavanje izvoda iz zapisnika
  46. Evidentiranje učesnika i izdavanje potvrda o učešću
  47. Pripremanje službenih putovanja
  48. Ugovaranje poslovnog sastanka ili prijava dolaska
  49. Obezbeđenje hotelskog smeštaja
  50. Pripremanje putnog naloga i akontacije
  51. Raspisivanje oglasa i prijava na učešće na oglas
  52. Pozivanje učesnika oglasa na razgovor i proveru sposobnosti
  53. Izveštaj o izboru kandidata
  54. Telegram ( pojam, vrste i sadržina )
  55. Telefon ( pojam, vrste telefonskih razgovora, telefonska poruka i zabeleška )


  7. POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI


  OSNOVNI POJMOVI INFORMATIKE
  - Podaci i informacije
  - Vrste informacija
  - Pojam informatike, razvoj i značaj
  - Pojam informacionog sistema

  SASTAV RAČUNARSKOG SISTEMA

  - Hardver
  - Softver

  MATEMATIČKE I FIZIČKE OSNOVE OBRADE PODATAKA

  - Predstavljanje podataka
  - Predstavljanje brojeva
  - Prevođenje brojeva iz jednog brojnog sistema u drugi
  - Predstavljanje znakovnih podataka

  ORGANIZACIJA PODATAKA I DATOTEKA

  - Vrste podataka
  - Proces organizacije podataka
  - Osnovne organizacije datoteka
  - Vrste pristupa podacima
  - Vrste obrade podataka

  PRINCIPI PROJEKTOVANjA BAZE PODATKA

  - Modeliranje podataka aplikacija
  - Osnovni koncepti modeliranja podataka
  - Modeliranje podataka
  - Prevođenje modela podataka u relacije (izvođenje na računaru)
  - Fizičko projektovanje baze podataka
  - Pojam, značaj i zadaci SUBP-a
  - Prednosti organizacije podataka u baze podataka

  VRSTE INFORMACIONIH SISTEMA

  - Sistemi za automatsku obradu podataka
  - Upravljački informacioni sistemi
  - Sistemi za podršku odlučivanju
  - Sistemi naučno-tehničkih informacija
  - Sistemi za automatizaciju administrativnog poslovanja

  KOMUNIKACIONA TEHNOLOGIJA

  - Komponente komunikacione mreže
  - Lokalne računarske mreže ( LAN )
  - Globalne računarske mreže ( WAN )
  - Komunikacione veze
  - Računarske mreže ( topologija )
  - Komunikacioni protokoli
  - Internet i elektronska trgovina

  ORGANIZACIJA RAČUNSKOG CENTRA

  - Položaj informacionog centra u preduzeću
  - Poslovi i zadaci informacionog centra
  - Organizacione strukture informacionog centra

  PROJEKTOVANjE INFORMACIONOG SISTEMA

  - Organizacione pripreme
  - Definisanje projektnog zadatka
  - Sistem analiza
  - Logičko projektovanje
  - Projektovanje šifarskog sistema
  - Fizičko projektovanje
  - Programiranje
  - Testiranje
  - Instalacija
  PRAKTIČNA NASTAVA NA PC RAČUNARU
  MIKRORAČUNARSKI SISTEM

  OPERATIVNI SISTEM MS DOS

  GRAFIČKI OPERATIVNI SISTEM – WINDOWS

  OBRADA TEKSTA ( MS WORD )
  TABELARNI PRORAČUNI ( MS EXCEL )
  BAZE PODATAKA ( MS ACCESS )

  Literatura:
  Mr Boško Đurđić, Mr Mićo Tankosić: Uvod u informacione sisteme i računare, 1997.
  Prof. dr Dušan Jokanović: Poslovni informacioni sistem, Poslovna škola »Megatrend«, Beograd, 2001
  Mr Slobodan Rajković: Kadrovska informatika, Pravno – birotehnička škola «9. maj», Beograd, 2003.
  Dr Milan Drašković: Kompjuterska nauka, Fakultet za internacionalni menadžment, Beograd, 1999.
  Branislav Lazarević: Informacioni sistemi, 1987.

  Ispitna pitanja:
  1. Pojam i definicija informatike i kibernetike
  2. Pojam i definicija podatka i informacije ( primer )
  3. Klasifikacija informacije prema kriterijumima
  4. Definicija IS i njegove osnovne komponente
  5. Uloga i značaj IS u preduzeću
  6. Mogućnosti IS u organizacijama koje ih primenjuju
  7. Uloga procesora u računaru
  8. Uloga glavne memorije u računaru i njena povezanost sa procesorom
  9. Vrste računarskih periferijskih uređaja
  10. Kategorije računara i glavne razlike među njima
  11. Ulazne računarske periferije i njihova namena
  12. Hardver i softver IS i njihov odnos
  13. Razlika između sistemskog i aplikativnog softvera
  14. Operativni sistem; multiprogramiranje; virtuelna memorija
  15. Kompajler; interpreter; asembler
  16. Viši programski jezici koji podržavaju objektno-orijentisano programiranje
  17. Napisati opšti obrazac za pisanje brojeva u pozicionom sistemu sa osnovom N
  18. Konvertovati dekadni broj 25 u binarni broj
  19. Konvertovati heksadecimalni broj A8C u:
   1. decimalni
   2. binarni i
   3. oktalni
  20. Konvertovati dekadni broj 215 u heksadecimalni broj
  21. Konvertovati dekadni broj 4250 u ASCII kodu
  22. Kodirati svoje ime i prezme u EBCDC kodu
  23. Kodirati svoje ime i prezime u ASCII kodu
  24. Definisanje strukture podataka
  25. Vrste podataka i logički tipovi podataka
  26. Proces organizacije podataka
  27. Bit i bajt
  28. Veza između znaka, polja, segmenta i sloga ( zapisa )
  29. Definicija datoteke i vrste organizacije datoteka
  30. Klasifikacija organizacije memorije prema kriterijumu trajnosti memorisanih podataka i njihove karakteristike
  31. Tehnike pristupa podacima kod osnovnih organizacija datoteka
  32. Vrste obrade podataka
  33. Proces ažuriranja podataka
  34. Proces sortiranja podataka
  35. Proces spajanja; proces rastavljanja podataka
  36. Proces sažimanja; proces reorganizacije podataka
  37. Proces formiranja ( kreiranja ) datoteka
  38. Definicija baze podataka i vrste baze podataka
  39. Faze projektovanje baze podataka
  40. Modeliranjae procesa
  41. Model podataka
  42. Pojam entiteta; atributi entiteta ili veze
  43. Stepeni veze između entiteta
  44. Pravila za prevođenje modela "entiteti – veze" u relacije
  45. Definicija sistem za upravljanje bazama podataka (SUBP)
  46. Zadaci i uloga sistema za upravljanje bazama podataka
  47. Prednosti organizacije podataka u baze podataka
  48. Razlika između logičke i fizičke organizacije podataka i neophodnost njihovog razdvajanja i nezavisnosti
  49. Karakteristike hijerarhijskog modela baze podataka
  50. Karakteristike mrežnog modela baze podataka
  51. Karakteristike relacionog modela baze podataka
  52. SQL i njegove veze sa SUBP
  53. Dužnosti administratora podataka; administratora baze podataka
  54. Sistem za automatsk obradu podataka
  55. Upravljački informacioni sistem
  56. Sistem za podršku odlučivanja
  57. Ekspertni sistem
  58. Naučno-tehnički sistem
  59. Sistem za automatizaciju administrtivnog poslovanja
  60. Elektronska razmena podataka ( EDI )
  61. Veza EDI i elektronske trgovine
  62. Definicija telekomunikacije i telekomunikacione mreže
  63. Osnovne komponente telekomunikacione mreže
  64. Uloga lokalnih računarskih mreža ( LAN ) u organizaciji
  65. Uloga globalnih računarskih mreža ( WAN ) u organizaciji i međuorganizacijskom okruženju
  66. Modem ( namena i karakteristike )
  67. Prednosti digitalnih komunikacija; pojam ISDN
  68. Osnovne topologije računarske mreže
  69. Mrežni telekomunikacioni protokoli i njihova potreba
  70. Povezivanje različitih računarskih mreža
  71. Klijent/server arhitektura ( osnovne prednosti i mane; uloga klijenta i uloga servera )
  72. Mogućnosti korišćenja Interneta u preduzećima i organizacijama
  73. WEB ( World Wide Web ) i veza sa Internetom
  74. Softver za pristup resursima na WEB-u
  75. Intranet i njegovo korišćenje u preduzećima i organizacijama
  76. Definicija položaja računskog centra u preduzeću ili organizaciji
  77. Poslovi i zadaci pačunskog centra u preduzeću ili organizaciji
  78. Nacrtaj i objasni organizacionu strukturu centralizovane organizacije računskog centra u organizaciji
  79. Nacrtaj i objasni organizacionu strukturu decentralizovane organizacije računskog centra u organizaciji
  80. Najvažnija zanimanja u računskom centru i njihove zadaci
  81. Podfaze faze pripreme za projektovanje IS-a
  82. Podfaza organizacione pripreme za razvoj IS–a
  83. Projektni zadatak
  84. Podfaze faze projektovanja IS-a
  85. Sistem analiza ( aktivnosti i njihova objašnjenja )
  86. Podfaza logičkog projektovanja IS-a
  87. Uloga i značaj projektovanja šifarskog sistema
  88. Klasifikacija sistema šifriranja
  89. Podfaza fizičkog projektovanja IS-a
  90. Faza programiranja
  91. Fazi testiranja
  92. Prelazak sa starog na novi IS u fazi instalisanja IS-a
  93. Projektna dokumentacija ( pojam i sadržaj )


   8. PRAKTIČNA NASTAVA ( POSLOVNI SEKRETAR )
  1. Potvrda o radu i obavljenoj praksi
  2. Organizacija i delatnost ustanove ili preduzeća
  3. Opšta akta ustanove ili preduzeća
  4. Oblici odlučivanja radnika
  5. Protokol i poslovni bon-ton
  6. Imidž poslovnog sekretara
  7. Nedeljni plan rada
  8. Dnevni plan rada
  9. Evidencija telefonskih poziva
  10. Evidencija iz oblasti radnih odnosa
  11. Rešavanje poslovnih konflikata
  12. Zakazivanje sastanaka, sastavljanje poziva
  13. Prisustvovanje poslovnim sastancima, sednicama, izlaganjima i vođenje beležaka
  14. Sastavljanje zapisnika
  15. Sastavljanje službenog dopisa i prikupljanje potrebnih podataka
  16. Tehnička obrada rešenja, zaključaka i odluke prema datim elementima
  17. Sastavljanje izveštaja po datim podacima
  18. Evidencija prijema i otpreme pošte
  19. Prijem, registrovanje, klasifikacija i distribucija pošte
  20. Šifriranje i dešifriranje poslovnih informacija
  21. Uspostavljanje govorne komunikacije na srpskom i stranom jeziku
  22. Pravila pismenog komuniciranja
  23. Vođenje korespondencije na stranom jeziku
  24. Planiranje i organizovanje poslovnih sastanaka i sednica
  25. Obezbeđivanje uslova za smeštaj poslovnih partnera i njihov boravak
  26. Organizovanje službenog putovanja u inostranstvo ili neko mesto u zemlji
  27. Putni nalog
  28. Pripremanje informacija za računsku obradu
  29. Sastavljanje nekog ugovora iz oblasti delovanja preduzeća/ustanove
  30. Korišćenje određene baze podataka