Obrazovni profil: Poslovni sekretar
NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Redni
broj

Nastavni predmeti

Predava?i - profesori škole


1

Strani jezici:


Engleski jezik


Francuski jezik

Nema?ki jezik

Ruski jezik
Dmitrovi? Gordana
?i?a Dušanka

?urovi? Lidija

Den?i? Gordana

Panti? Stanica

2

Psihologija

Stevanovi? Tamara
Vuji?i? Milivoje

3

Kultura poslovnog komuniciranja

Stupar Nenad

4

Osnovi privrednog prava

Klipa Dragica

5

Evidencije u oblasti rada i
zapošljvanja

Klipa Dragica

6

Korespondencija

Vi?i? Ljiljana
Mikovi? Gordana

7

Poslovni informacioni
sistemi

Pavlovi? Slobodan

8

Prakti?na nastava

Klipa Dragica
Vi?i? Ljiljana

S A D R Ž A J    P R O G R A M A

1. STRANI JEZICI

1. Engleski jezik

Definicija poslovnog pisma
Forma pisma
Karakteristike poslovnog pisma
Razlika izme?u privatnog i službenog pisma
Vrste poslovnih pisama
Porudžbine
Molbe
Ponude
Reklamacije
Rezervacije
Službeni put
Dužnosti sekretara
Telefonski razgovor
Delovi pisma, po?etne i završne faze
Re?nik stru?nih re?i (ekonomija, trgovina, pla?anje, putovanja, itd.

Gramatika: - Upotreba vremena

 

 1. Trpno stanje
 2. Pogodbene re?enice
 3. Indirektni govor
 4. Participi, infinitivi, gerund
 5. Modalni glagoli.

Literatura:
Gordana Dmitrovi?: Engleski jezik za V stepen
Engleski jezik za višu poslovnu školu
Engleski jezik za ekonomiste
Business English
English Communication

2. Francuski jezik


1. La lettre d’affaires – poslovna pisma
2. La presentance d’une lettre d’affaires ( izgled poslovnog pisma )
3.– Formules a utiliser pour:
 • commencer la lettre
 • repondre a une lettre
 • - obrasci za:
 • po?injanje pisma
 • odgovor na pismo
 • Terminer la lettre (kako završiti pismo)
  4. Le Telegramme – telegram
  5. Posao sekretara – le travail de la secretaire
  6. Re?nik stru?nih re?i ( vocabulaire ) - prodati; pla?ati; službenik; dozvola; postupak; sudija; suditi; osiguranje;
  7. Izreke: exemple:
  - Un seul temoin, ancien temoin ( Jedan svedok kao nijedan )
  - Il n’y a pas de peine sans loi ( Nema kazne bez zakona )
  - Donne – moi le fait, je te donnerai le DROIT ( Daj mi ?injenicu, da?u ti pravo )…
  8. Telefonski razgovori

  Gramatika: - Upotreba vremena

  - Pogodbene re?enice
  - Upitne re?enice
  - Indirektni govor.

  Literatura:
  Francuski jezik
  Stru?ni tekstovi pravne i birotehni?ke škole

  3. Nema?ki jezik

  Obraditi u knjizi najfrekventnije tipove poslovnih pisama zajedno sa vežbanjima. Upoznati i nau?iti karakteristi?nu leksiku i frazeologiju za nema?ki poslovni jezik.
  Opšta leksika i gramati?ka gra?a obuhvataju znanje iz prethodnog školovanja tako da je potrebno znati osnovna gramati?ka pravila ( vrste re?i, vremena, pridevske promene, pasiv, indirektni govor ) i posedovati odre?eni fond re?i.
  Obraditi tipove pisama i vežbe iza pisma:
  1. Anfrage - upit
  2. Bestellung - porudžbina
  3. Angebot - ponuda
  4. Anffragsbestatigung - potvrda naloga
  5. Beschwerde - reklamacija
  6. Zahlungsverzogerung - kašnjenje uplata
  Pismeni zadatak: Prevod teksta ili poslovnog pisma sa nema?kog na srpski jezik iz poslovne prepiske ( dozvoljena upotreba re?nika ).
  Usmeni deo ispita: Prevod poslovnog pisma sa nema?kog jezika na srpski i obrnuto. ?itanje i razumevanje teksta. Osnovna gramati?ka gra?a i leksika ( opšta i stru?na ). Redewendungen i frazeologija kao i uvodni tekst. tj. definicija svakog tipa poslovnog pisma.

  Literatura:
  Milica Vu?kovi?–Stojanovi?: Poslovna prepiska na nema?kom jeziku, Savremena administracija
  Re?nik nema?kog jezika
  Gramatika nema?kog jezika

  4. Ruski jezik

  Poslovno pismo, delovi poslovnog pisma
  Zaglavlje poslovnog pisma
  Predmet, datum
  Sadržina poslovnog pisma
  Potpis
  U?tive fraze
  Ponuda
  Porudžbina
  U pošti - dijalog
  Na carini - dijalog
  U hotelu - dijalog
  Glagoli
  Imenice
  Pridevi

  Literatura:
  Kiril Svinarski, dr Vera Nikoli?, mr I.Sekicki: Ruski jezik, priru?nik za prevodioce i inokorespondente
  Radmilo Marojevi?: Gramatika ruskog jezika

  Ispitna pitanja

  • ??????? ? ????????? ????????
  • ????????????? ( I ????????? )
  • ???????? ?? ???????, ? ?????????? ?????????
  • ?????????? ????????????? ?????
  • ??????????
  • ???????? ? ??????
  • ???????? ????????????? ??????
  • ????????????? ( ??????? ????????? )
  • ???????? ?? ?????????, ? ????????
  • ??????
  • ????????????? ( ?????? ????????? )
  • ? ?????????
  • ???????????
  • ??????????? 1, 2, 3, 4
  • ???????? ? ?????
  • ?? ?????
  • ??????? ( ???, ??????? )
  • ? ??????????
  • ??????? ? ????????
  • ????????
  • ?????? ??????????
  • ???????, ??????
  • ???????
  • ??????? ??????
  • ?????????
  • ??????????????? ???????? ????
  • ?????????????? ??????

  2. PSIHOLOGIJA

  KULTURA FIRME
  - opšti izgled zaposlenog
  - zna?aj poslovnog prostora
  - propisivanje standarda poslovnog ponašanja
  STANDARDI I NORME PONAŠANjA
  - poslovno držanje
  - pozdravljanje
  - kultura telefoniranja
  - bon-ton poslovnog razgovora
  PSIHOLOGIJA LI?NOSTI
  - pojam, uloga i zna?aj pojedinih crta li?nosti pri obavljanju poslova i pružanja usluga
  - zrelost li?nosti
  - analiza crta li?nosti korisnika i davaoca usluga
  SOCIJALNA PSIHOLOGIJA-KOMUNIKACIJE
  - pojam grupe i rukovo?enje grupom
  - pojam uloge i zna?aj u poslovima pružanja usluga
  - verbalne i neverbalne komunikacije
  - oblici verbalnih komunikacija od zna?aja za obnavljanje poslova pružanja usluga
  - otkrivanje li?nosti kroz gestove
  POSLOVNI RAZGOVORI
  - poslovni razgovori sa korisnicima usluga
  - poslovni razgovori rukovodioca sa zaposlenima
  - primeri i trening
  TIMSKI RAD
  - timski rad i njegov zna?aj
  - razvojne faze tima
  - izbor vo?e tima
  - tipovi vo?e tima
  - tipovi ?lanova radnog tima
  POJAM, ZNA?AJ I ULOGA KONFLIKATA U RADU
  - tipovi konflikta
  - uticaj rukovo?enja na pojavu konflikta
  - tipologije konfliktnih stranaka
  - upravljanje konfliktima
  - opšta tema za rukovanje i upravljanje konfliktima
  - strategije rešavanja konflikata.

  Literatura:
  Nikola Rot: Znakovi i zna?enje, Nolit Beograd 1982.
  Psihologija grupe, Zavod za udžbenike 1988 Beograd
  ?izmi?, R Bojanovi?, I Stajnderberg, N Petrovi?: Psihologija i menadžment, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju, Beograd, 1995.

  Dezmond Moris: Otkrivanje ?oveka kroz gestove i ponašanje,

  Prosveta Beograd, 1995.

  Predrag Mici?: Kako voditi poslovne razgovore,

  Predrag i Nenad, 1990.

  Radiša Nikoli?: Psihologija poslovnog bontona,

  Udruženje pisaca Srbije, Beograd
  Džozef O`Konor, Džon Sejmur: Uvod u neuro-lingvisti?ko programiranje, Plato, Beograd, 2000.

  Ispitna pitanja

  1. Zadaci psihologije
  2. Grane psihologije
  3. ?inioci individualnog razvoja pojedinca
  4. Pojam opažanja
  5. Opažanja osoba
  6. Formiranje i menjanje utisaka o osobi
  7. Podaci za ocenjivanje osobe i greške u opažanju osobe
  8. Emocije
  9. Tipovi konflikata
  10. Reakcije na frustracije
  11. Mehanizam odbrane
  12. Zna?aj emocija za mentalno zdravlje (stres, trauma, anksioznost)
  13. Zrela li?nost
  14. Adolescencija – pojam identiteta i integriteta
  15. Neuroze, psihoze
  16. Psihopatija
  17. Alkoholizam i narkomanija
  18. Stavovi
  19. Predrasude
  20. Propaganda
  21. Norme u grupi i konformiranje
  22. Pojam grupa i vrste grupa
  23. Osnovne odlike grupe i pravila ponašanja
  24. Strukture grupe
  25. Tipovi rukovo?enja
  26. Struktura autoritarne grupe
  27. Uloga vo?e
  28. Timski rad ( tipovi vo?e tima i tipovi sledbenika )
  29. Grupa kohezije
  30. Osnovna pravila ponašanja poslovnog sekretara na radnom mestu
  31. Psihološke potrebe koje se zadovoljavaju u radnoj grupi
  32. Frojdova teorija li?nosti
  33. Odlu?ivanje
  34. Komunikacija kao vrsta socijalne interakcije
  35. Verbalna i neverbalna komunikacija
  36. Socijalni položaj i jezik
  37. Vrste neverbalnih komunikacija
  38. Izvori nesporazuma u komunikaciji
  39. Pravila vo?enja poslovnih razgovora na šalteru
  40. Bon-ton u telefonskom razgovoru
  41. Uvredljivi znaci u neverbalnoj komunikaciji
  42. Bon-ton poslovnog razgovora
  43. Kultura opho?enja sa strankama, standardi, ponašanja i norme
  44. Faktori koji ?ine klimu preduze?a
  45. Konflikti u organozaciji
  46. Upravljanje konfliktima u organizaciji
  47. Interpersonalni stilovi
  48. Vrste sagovornika
  49. Tipovi poslovnih ljudi
  50. Uslovi za stvaranje prijatne atmosfere u radnoj grupi
  51. Kreiranje imidža poslovnog sektora ( poslovne kulture, preduze?a i pojedinaca i li?ni stil sekretara )

  3. KULTURA POSLOVNOG KOMUNICIRANJA

  UVOD
  - Opšti pojam kulture
  - Teorija o kulturi
  - Potkultura i protivkultura, snobizam, malogra?anština
  - Masovna kultura
  - Humanizam
  - Kultura i progres
  - Teorije o kulturnim promenama
  POJAM ESTETIKE
  - Normativna i empirijska estetika
  - Oblast esteti?kih problema
  - Estetika kao teorija umetnosti
  - Priroda i društvo kao estetski fenomeni
  KULTURA GOVORNE KOMUNIKACIJE
  - Jezik i mišljenje. Jezik i meta-jezik
  - Struktura jezi?kog zna?enja
  - Kultura govora. Govor kao hladni medijum
  - Organski i standardni govor
  - Konvencionalni govor
  - Retorika i retori?ke vrste
  - Razgovori
  - Kratki monolozi
  - Posebne vrste govora. Priprema govora. Govor i pisani izraz
  - Slušanje govora i odnos sagovornika
  - Beleške. Brzo ?itanje. Interpretativno ?itanje
  - Poruke u govoru
  - Logika u govoru
  - Poetsko i afektivno u govoru
  - Retori?ke figure: logi?ke figure, figure misli, tropi, sintaksi?ke figure, figure re?i, ostale govorne figure
  - Fizi?ke karakteristike govora – figure vertikalne i horizontalne
  - Koriš?enje savremenih sredstava reprografije govora
  KULTURA RADA
  - Pojam i razvoj procesa humanizacije rada
  - Tipovi organizacije rada, sa primenom u konkretnim modelima preduze?a, organa uprave i drugim organizacijama
  - Kultura radnog procesa
  - Promene u strukturi slobodnog vremena
  - Opšti pratioci ljudskog rada
  - Faze radnog u?inka
  - Vrste umora
  - Suzbijanje umora
  - Komunikacija i stvaralaštvo
  - Odnos prema sredstvima informisanja u radnoj organizaciji
  - Estetsko ure?enje radnog prostora

  Literatura:
  Ranko Bugarski:, Uvod u lingvistiku
  Miloš Ili?: Sociologija kulture i umetnosti


  I
  spitna pitanja

  1. Pojam, osnovne osobenosti i definicija kulture
  2. Pogreške gra?anskih teoreti?ara u definisanju kulture
  3. Sorokinovo i Spenglerovo odre?enje kulture
  4. Podkultura i protivkultura
  5. Malogra?anština i njen mentalitet
  6. Definicija snobizma
  7. Primarni i sekundarni snobizam
  8. Zakonitosti kretanja i razvoja snobizma
  9. Pojam kulture masovnog društva i karakteristike
  10. Ujedna?avanje ili homogenizacija i vrste
  11. Pojednostavljivanje ili simplifikacija
  12. Avangardizam i ki? u savremenoj umetnosti
  13. Infantilna regresija i hiperstimulacija
  14. Humanizam
  15. Kultura i progres. Bitne karakteristike progresa
  16. Evolutivne i progresivne promene i pojam civilizacije
  17. Kulturna dinamika
  18. Akulturacija i enkulturacija kao procesi kulturne dinamike
  19. Teorije o kulturnim promenama: evolucionisti?ke
  20. Cikli?ke teorije
  21. Difuzionkisti?ke teorije
  22. Funkcionalisti?ke teorije
  23. Pojam estetike kao filosofske discipline
  24. Predmet estetike
  25. Estetske kategorije: principi i primene, duboko i duhovito
  26. Normativna estetika
  27. Empirijska estetika
  28. Osnovni pojmovi estetike kao teorije umetnosti
  29. Priroda kao estetski fenomen
  30. Društvo kao estetski fenomen
  31. Jezik i mišljenje. Jezik i meta –jezik
  32. Struktura jezi?kog zna?enja
  33. Kultura govora. Govor kao hladni medijum.
  34. Organski i standardni govor
  35. Konvencionalni govor
  36. Retorika i retori?ke vrste
  37. Razgovor. Kratki monolog. Posebne vrste govora
  38. Priprema govora. Govor i pisani izraz.
  39. Slušanje govora i odnos sagovornika. Beleške.
  40. Brzo ?itanje. Interpretativno ?itanje.
  41. Poruka u govoru. Logika u govoru
  42. Poetsko i afektivno u govoru
  43. Retori?ke figure: logi?ke figure i figure misli
  44. Tropi, sintaksi?ke figure, figure re?i i ostale govorne figure
  45. Fizi?ke karakteristike govora-figure vertikalne i horizontalne
  46. Koriš?enje savremenih sredstava reprografije govora
  47. Pojam i razvoj procesa humanizacije rada
  48. Tipovi i organizacije rada (konkretni modeli preduze?a, organa uprave i dr.)
  49. Kultura radnog procesa
  50. Promena u strukturi slobodnog vremena
  51. Kultura i humanizacija me?uljudskih odnosa
  52. Kultura komuniciranja sa strankama i saradnicima
  53. Opšti pratioci ljudskog rada
  54. Faze radnog u?inka. Vrste umora.
  55. Humanizacija lan?anog sistema rada
  56. Komunikacija i stvaralaštvo. Odnos prema sredstvima informisanja u preduze?ima
  57. Estetsko ure?enje radnog procesa

  4. OSNOVI PRIVREDNOG PRAVA


  POJAM, PREDMET I IZVORI PRIVREDNOG PRAVA
  SUBJEKTI PRIVREDNOG PRAVA
  - pojam i vrste preduze?a
  - privredna društva
  - društvena preduze?a
  - javna preduze?a
  - osnivanje preduze?a
  - statusne promene
  - individualizacija preduze?a u pravnom prometu (osnovna obeležja preduze?a)
  - opšta akta preduze?a
  - odlu?ivanje radnika
  - zastupanje preduze?a
  UPRAVLjANjE, KONTROLA I ODGOVORNOSTI ZA RAD PREDUZE?A
  - organi upravljanja i poslovodni organ
  - skupština
  - upravni odbor
  - direktor
  - nadzorni organ
  - obaveštavanje radnika
  - kontrola i nadzor
  - zaštita prava i svojine preduze?a
  - prestanak preduze?a
  - ste?aj
  OBLIGACIONO PRAVO
  - pojam obligacije i subjekti obligacionog odnosa
  - predmet obligacije
  - nastanak obligacije
  - vrste obligacije
  - izvori obligacije
  UGOVORI
  - sadržina i zaklju?ivanje ugovora
  - zna?aj, forma i dejstvo ugovora
  - odgovornost za materijalne nedostatke stvari
  - promene u ugovorima robnog prometa
  - rokovi i docnja
  - prestanak ugovora
  - nevažnost ugovora
  UGOVOR O PRODAJI ROBE I NjEGOVA SVOJSTVA
  - ugovorne strane
  - prava i obaveze
  - zaklju?ivanje ugovora
  UGOVOR O POSREDOVANjU I NjEGOVA SVOJSTVA
  - ugovorne strane
  - prava i obaveze
  - zaklju?ivanje ugovora
  UGOVOR O ZASTUPNIŠTVU I NjEGOVA SVOJSTVA
  - ugovorne strane
  - prava i obaveze
  - zaklju?ivanje ugovora
  UGOVOR O KOMISIONU I NjEGOVA SVOJSTVA
  - ugovorne strane
  - prava i obaveze
  - zaklju?ivanje ugovora
  UGOVOR O USKLADIŠTENjU ROBE I NjEGOVA SVOJSTVA
  - ugovorne strane
  - prava i obaveze
  - zaklju?ivanje ugovora
  UGOVOR O ŠPEDICIJI I NjEGOVA SVOJSTVA
  - ugovorne strane
  - prava i obaveze
  - zaklju?ivanje ugovora
  UGOVOR O PREVOZU I NjEGOVA SVOJSTVA
  - ugovorne strane
  - prava i obaveze
  - zaklju?ivanje ugovora

  UGOVOR O KONTROLI ROBE
  - ugovorne strane
  - prava i obaveze
  - zaklju?ivanje ugovora
  UGOVOR O OSIGURANjU I NjEGOVA SVOJSTVA
  - ugovorne strane
  - prava i obaveze
  - zaklju?ivanje ugovora
  UGOVOR O KREDITU I HARTIJE OD VREDNOSTI
  - vrste hartija od vrednosti
  - menica
  - ?ek
  - ostale hartije ode vrednosti


  Literatura:

  M. Vasiljevi?: Poslovno pravo, Savremena administracija, 1997.
  M. Vasiljevi?, S.Vi?i?: Privredno pravo, Beograd, 1996.
  Zakon o preduze?u, Službeni list, jun 1996.
  Zakon o obligacionim odnosima, Službeni list 1978. sa dopunama 1990.
  Dr Ljubiša Miloševi?: Obligaciono pravo, Savremena administracija, 1982.
  Dr S. Perovi?: Obligaciono pravo, Beograd 1990.


  Ispitna pitanja

  1. Pojam, predmet i izvori privrednog prava
  2. Subjekti privrednog prava
  3. Pojam i vrste preduze?a
  4. Privredna društva
  5. Društva lica
  6. Društva kapitala
  7. Osnivanje preduze?a
  8. Osnovna obeležja preduze?a. Delatnost firmi i sedište
  9. Statusne promene
  10. Organi preduze?a
  11. Opšta akta preduze?a
  12. Postanak preduze?a
  13. Pojam obligacije i subjekti obligacionih odnosa
  14. Predmet obligacije
  15. Nastanak obligacije
  16. Vrste obligacije
  17. Izvori obligacije
  18. Ugovori
  19. Sadržina i zaklju?ivanje ugovora
  20. Zna?aj, forma i dejstvo ugovora
  21. Odgovornost za materijalne nedostatke stvari
  22. Promene u ugovorima robnog prometa
  23. Rokovi i docnje
  24. Prestanak ugovora
  25. Nevažnost ugovora
  26. Ugovor o prodaji
  27. Ugovor o trgovinskom posredovanju
  28. Ugovor o trgovinskom zastupništvu
  29. Ugovor o komisionu
  30. Ugovor o uskladištenju robe
  31. Ugovor o špediciji
  32. Ugovor o prevozu
  33. Ugovor o kontroli kvaliteta robe
  34. Ugovor o osiguranju
  35. Ugovor o kreditu
  36. Hartije od vrednosti
  37. Prava od hartija od vrednosti
  38. Menica
  39. ?ek
  40. Ostale hartije od vrednosti


  5. Evidencije u oblasti rada i zapošljavanja

  EVIDENCIJA O ZAPOSLENIM LICIMA

  1. Pojam i zna?aj evidencija u oblasti rada
  2. Sadržina evidencije o zaposlenim licima (opšti podaci, podaci o zanimanju, radnom mestu, radnom vremenu i dr.)

  EVIDENCIJA O SLOBODNIM RADNIM MESTIMA

  1. Prijave o slobodnom radnom mestu
  2. Izveštaj o realizaciji prijave o slobodnom radnom mestu

  EVIDENCIJA O NEZAPOSLENIM LICIMA

  1. Li?ni karton nezaposlenog lica (sadržina)
  2. Prava privremeno nezaposlenih lica i delovi za njihovo koriš?enje

  EVIDENCIJA O ZARADAMA NEZAPOSLENIH LICA

  1. Podaci o zaradama ostvarenim za rad u punom, nepunom i skra?enom radnom vremenu i dr.
  2. Ostvarivanje naknade i druga primanja

  EVIDENCIJA O POVREDAMA NA RADU

  1. Rokovi evidentiranja i dostavljanja podataka
  2. Opšte i posebne mere zaštite na radu i koriš?enje zaštitnih sredstava

  EVIDENCIJE O KORISNICIMA PRAVA IZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA

  1. Lica koja mogu koristiti prava iz zdrastvenog osiguranja
  2. Naknada zarada za vreme spre?enosti za rad i druga prava.

  EVIDENCIJA O KORISNICIMA IZ INVALIDSKOG OSIGURANjA

  1. Lica koja ostvaruju prava na osnovu preostale radne sposobnosti
  2. Prekvalifikacije ili dokvalifikacije i odgovaraju?e nov?ane nadoknade

  Literatura:
  Zakon o evidencijama u oblasti rada

  Ispitna pitanja

  1. Pojam i vrste evidencija u oblasti rada
  2. Na?in vo?enja evidencija u oblasti rada
  3. Prikupljanje, obrada i koriš?enje podataka iz evidencija
  4. Evidencija o zaposlenim licima ( sadržaj i na?in vo?enja)
  5. Evidencija o slobodnim radnim mestima
  6. Prijava o slobodnom radnom mestu koju poslodavac dostavlja organizaciji za zapošljavanje
  7. Izveštaj o realizaciji prijave o slobodnom radnom mestu
  8. Sadržaj evidencije o nezaposlenim licima
  9. Prava privremeno nezaposlenih lica i delovi za njihovo koriš?enje
  10. Vreme koriš?enja prava na nov?anu naknadu za vreme nezaposlenosti i pravo na nov?anu pomo? za vreme stru?nog osposobljavanja
  11. Prestanak vo?ena evidencije o privremeno nezaposlenom licu
  12. Evidencija o zaradama zaposlenih lica, ?asovi rada ostvareni sa punim radnim vremenom i radnim vremenom kra?im od punog radnog vremena
  13. ?asovi rada dužeg od punog radnog vermena
  14. Naknada zarade za vreme privremene nesposobnosti ili spre?enosti za rad
  15. Poslovi radnog mesta koje zaposleno lice obavlja, a za koje se radni staž ra?una sa uve?anim trajanjem
  16. Evidencija o povredama na radu
  17. Evidencija o vremenu u kome se povreda dogodila, mestu i vrsti povrede, stepen koriš?enja zaštitnih sredstava, da li su primenjene opšte i posebne mere zaštite na radu
  18. Evidencija o ponudama stranih poslodavaca za zapošljavanje naših državljana
  19. Evidencija o našim državljanima na radu u inostranstvu
  20. Evidencija o stranim državljanima koji su zaposleni ili koji traže zaposlene kod nas
  21. Evidencija o zdravstvenom osiguranju
  22. Evidencija o osiguranim licima i korisnicima prava iz zdravstvenog osiguranja
  23. Osiguranici u zemlji, u inostranstvu, privremeno nezaposlena lica i dr.
  24. Osnov ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja ( zakoni, me?unarodne konferencije i dr.)
  25. Evidencija o korisnicima prava iz invalidskog osiguranja
  26. Podaci o zaposlenim invalidima rada koji kod poslodavca ostvaruju prava po osnovu preostale radne sposobnosti ( raspore?ivanje na drugo radno mesto, prekvalifikacija, dokvalifikacije, odgovaraju?e nov?ane naknade i dr. )
  27. Evidentiranje i na?in evidentiranja prava iz socijalnog osiguranja

  6. KORESPODENCIJA


  OPŠTI POJMOVI U KORESPONDENCIJI
  1. Pojam, razvoj i zna?aj korespondencije
  2. Vrste korespondencije
  3. Lica u korespondenciji
  OSNOVNA NA?ELA KORESPONDENCIJE
  1. Na?elo brzine ili ekspeditivnosti
  2. Na?elo ta?nosti i obrazljivosti
  3. Na?elo pisanja poslovnim,odnosno službenim stilom
  4. Na?elo dobre tehni?ke obrade pisama i akata
  5. Na?elo ?uvanja poslovne i službene prepiske
  6. Na?elo ?uvanja poslovne i službene tajne
  POSLOVNA KORESPONDENCIJA
  1. Pojam i vrste poslovnog pisma
  2. Delovi poslovnog pisma
  3. Oblikovanje poslovnih pisama
  4. Francuska forma
  5. Ameri?ka forma
  6. Kombinovane forme
  7. Adresiranje koverata
  8. Vrste koverata
  9. Pisane stalne i unutrašnje veze
  10. Kratko poslovno pismo
  11. Forme poslovnih memoranduma
  KORESPONDENCIJA U VEZI SA ORGANIZACIJOM SASTANAKA, SEDNICA, SKUPOVA
  - Poziv za sastanak
  - Angažovanje predava?a
  - Rezervacije prostorija za sastanak, savetovanje
  - Zapisnik van upravnog postupka
  - Direktni i indirektni izvod iz zapisnika
  KORESPONDENCIJA U VEZI SA SLUŽBENIM PUTOVANjIMA
  - Ugovaranje poslovnog sastanka ili najava dolaska
  - Rezervacija hotelskog smeštaja i potvrda o izvršenoj rezervaciji
  - Nalog za službeno putovanje i putni ra?un
  KORESPONDENCIJA U VEZI SA ZASNIVANjEM RADNOG ODNOSA
  - Tekst oglasa
  - Prijava na oglas ili prijava za zaposlenje
  - Poziv za proveru radne sposobnosti
  - Poziv kandidata na razgovor
  - Izveštaj o izboru neizabranom kandidatu
  - Zapisnik
  - Poslovna korespondencija
  - Opšta ponuda
  - Cirkularna ponuda
  - Posebna ponuda
  - Posebna neobavezna ponuda
  - Posebna obavezna ponuda
  - Posebna ponuda sa rokom
  - Posebna ponuda do opoziva
  - Zahtev za ponudu ili upit kupca
  - Negativan odgovor na ponudu
  - Porudžbina
  - Potvrda o prijemu robe
  - Komisijski zapisnik
  - Reklamacija na ošte?enje
  - Službena korespondencija
  - Službeni dopis
  - Rešenje o glavnoj stvari
  - Zaklju?ak
  - Odluka
  SASTAVLjANjE I PISANjE JEDNOSTAVNIH ISPRAVA I KRATKIH SASTAVA
  - Uverenje
  - Potvrda kao javna i privatna isprava
  - Revers kao javna i privatna isprava
  - Punomo?je ( posebno, specijalno ) kao privatna isprava
  - Punomo?je ( opšte, generalno ) kao javna isprava
  - Molba
  - Zamolnica


  Literatura:

  Dragana Spasi?, Jovan Rakini?: Korespondencija sa sekretarskim poslovanjem za III i IV razred pravno-birotehni?ke škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
  Elizabeta Sarkovi?, Milena Stegenšek, Zoran Kosti?, Miroslava Grui?: Poslovna korespondencija za II razred ekonomske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
  Zakon o opštem upravnom postupku.
  Zakon o radu
  Vladimir Cvetanovi?: Kultura poslovnog komuniciranja, Fakultet za internacionalni menadžment
  Vladimir Cvetanovi?: Rukovodilac u interaktivnom komuniciranju, Vojnoizdava?ki zavod, 2001.


  Ispitna pitanja
  :

  1. Pojam i razvoj korespondencije
  2. Vrste korespondencije
  3. Zna?aj i lica u korespondenciji
  4. Na?elo brzine i ekspeditivnosti
  5. Na?elo ta?nosti i obazrivosti
  6. Na?elo pisanja poslovnim, odnosno službenim stilom
  7. Na?elo dobre tehni?ke obrade pisama i akata
  8. Na?elo ?uvanja poslovne i službene prepiske
  9. Na?elo ?uvanja poslovne i službene tajne
  10. Pojam i vrste poslovnog pisma
  11. Delovi poslovnog pisma
  12. Oblikovanje poslovnih pisama
  13. Kratka poslovna pisma
  14. Francuska poslovna korespondencija
  15. Korespondencija engleskog jezi?kog podru?ja
  16. Nema?ka korespondencija
  17. Estetski izgled i primerena sadržina poslovnog pisma
  18. Stil i fraze koje se koriste u poslovnoj korespondenciji
  19. Pojam i vrste koverata
  20. Pisanje spoljne i unutrašnje adrese
  21. Adresiranje koverata
  22. Opšta i cirkularna ponuda
  23. Posebna ponuda
  24. Upit kupca i negativan odgovor na ponudu
  25. Porudžbina
  26. Ugovor o prodaji robe
  27. Otpremnica i ra?un
  28. Potvrda o prijemu robe i komisijski zapisnik
  29. Pisanje reklamacija
  30. Službeni akt ( pojam i vrste )
  31. Delovi dopisa
  32. Oblikovanje službenog dopisa
  33. Rešenje ( pojam, vrste i sastavni delovi )
  34. Oblikovanje rešenja
  35. Zapisnik u upravnom i prekršajnom postupku
  36. Zaklju?ak ( pojam, delovi i oblikovanje )
  37. Odlike i ugovori
  38. Pojam i vrste isprava
  39. Uverenje, potvrda i revers (pojam i delovi)
  40. Priznanice i punomo?je ( pojam, vrste i delovi)
  41. Molba, zamolnica i propratno pismo
  42. Pojam, vrste i organizacione pripreme sastanaka
  43. Pripremanje materijala za sastanak i pisanje pozivnica u?esnicima
  44. Zapisnik van upravnog postupka ( vrste i sastavni delovi)
  45. Vo?enje zapisnika i izdavanje izvoda iz zapisnika
  46. Evidentiranje u?esnika i izdavanje potvrda o u?eš?u
  47. Pripremanje službenih putovanja
  48. Ugovaranje poslovnog sastanka ili prijava dolaska
  49. Obezbe?enje hotelskog smeštaja
  50. Pripremanje putnog naloga i akontacije
  51. Raspisivanje oglasa i prijava na u?eš?e na oglas
  52. Pozivanje u?esnika oglasa na razgovor i proveru sposobnosti
  53. Izveštaj o izboru kandidata
  54. Telegram ( pojam, vrste i sadržina )
  55. Telefon ( pojam, vrste telefonskih razgovora, telefonska poruka i zabeleška )


  7. POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI


  OSNOVNI POJMOVI INFORMATIKE
  - Podaci i informacije
  - Vrste informacija
  - Pojam informatike, razvoj i zna?aj
  - Pojam informacionog sistema

  SASTAV RA?UNARSKOG SISTEMA

  - Hardver
  - Softver

  MATEMATI?KE I FIZI?KE OSNOVE OBRADE PODATAKA

  - Predstavljanje podataka
  - Predstavljanje brojeva
  - Prevo?enje brojeva iz jednog brojnog sistema u drugi
  - Predstavljanje znakovnih podataka

  ORGANIZACIJA PODATAKA I DATOTEKA

  - Vrste podataka
  - Proces organizacije podataka
  - Osnovne organizacije datoteka
  - Vrste pristupa podacima
  - Vrste obrade podataka

  PRINCIPI PROJEKTOVANjA BAZE PODATKA

  - Modeliranje podataka aplikacija
  - Osnovni koncepti modeliranja podataka
  - Modeliranje podataka
  - Prevo?enje modela podataka u relacije (izvo?enje na ra?unaru)
  - Fizi?ko projektovanje baze podataka
  - Pojam, zna?aj i zadaci SUBP-a
  - Prednosti organizacije podataka u baze podataka

  VRSTE INFORMACIONIH SISTEMA

  - Sistemi za automatsku obradu podataka
  - Upravlja?ki informacioni sistemi
  - Sistemi za podršku odlu?ivanju
  - Sistemi nau?no-tehni?kih informacija
  - Sistemi za automatizaciju administrativnog poslovanja

  KOMUNIKACIONA TEHNOLOGIJA

  - Komponente komunikacione mreže
  - Lokalne ra?unarske mreže ( LAN )
  - Globalne ra?unarske mreže ( WAN )
  - Komunikacione veze
  - Ra?unarske mreže ( topologija )
  - Komunikacioni protokoli
  - Internet i elektronska trgovina

  ORGANIZACIJA RA?UNSKOG CENTRA

  - Položaj informacionog centra u preduze?u
  - Poslovi i zadaci informacionog centra
  - Organizacione strukture informacionog centra

  PROJEKTOVANjE INFORMACIONOG SISTEMA

  - Organizacione pripreme
  - Definisanje projektnog zadatka
  - Sistem analiza
  - Logi?ko projektovanje
  - Projektovanje šifarskog sistema
  - Fizi?ko projektovanje
  - Programiranje
  - Testiranje
  - Instalacija
  PRAKTI?NA NASTAVA NA PC RA?UNARU
  MIKRORA?UNARSKI SISTEM

  OPERATIVNI SISTEM MS DOS

  GRAFI?KI OPERATIVNI SISTEM – WINDOWS

  OBRADA TEKSTA ( MS WORD )
  TABELARNI PRORA?UNI ( MS EXCEL )
  BAZE PODATAKA ( MS ACCESS )

  Literatura:
  Mr Boško ?ur?i?, Mr Mi?o Tankosi?: Uvod u informacione sisteme i ra?unare, 1997.
  Prof. dr Dušan Jokanovi?: Poslovni informacioni sistem, Poslovna škola »Megatrend«, Beograd, 2001
  Mr Slobodan Rajkovi?: Kadrovska informatika, Pravno – birotehni?ka škola «9. maj», Beograd, 2003.
  Dr Milan Draškovi?: Kompjuterska nauka, Fakultet za internacionalni menadžment, Beograd, 1999.
  Branislav Lazarevi?: Informacioni sistemi, 1987.

  Ispitna pitanja:
  1. Pojam i definicija informatike i kibernetike
  2. Pojam i definicija podatka i informacije ( primer )
  3. Klasifikacija informacije prema kriterijumima
  4. Definicija IS i njegove osnovne komponente
  5. Uloga i zna?aj IS u preduze?u
  6. Mogu?nosti IS u organizacijama koje ih primenjuju
  7. Uloga procesora u ra?unaru
  8. Uloga glavne memorije u ra?unaru i njena povezanost sa procesorom
  9. Vrste ra?unarskih periferijskih ure?aja
  10. Kategorije ra?unara i glavne razlike me?u njima
  11. Ulazne ra?unarske periferije i njihova namena
  12. Hardver i softver IS i njihov odnos
  13. Razlika izme?u sistemskog i aplikativnog softvera
  14. Operativni sistem; multiprogramiranje; virtuelna memorija
  15. Kompajler; interpreter; asembler
  16. Viši programski jezici koji podržavaju objektno-orijentisano programiranje
  17. Napisati opšti obrazac za pisanje brojeva u pozicionom sistemu sa osnovom N
  18. Konvertovati dekadni broj 25 u binarni broj
  19. Konvertovati heksadecimalni broj A8C u:
   1. decimalni
   2. binarni i
   3. oktalni
  20. Konvertovati dekadni broj 215 u heksadecimalni broj
  21. Konvertovati dekadni broj 4250 u ASCII kodu
  22. Kodirati svoje ime i prezme u EBCDC kodu
  23. Kodirati svoje ime i prezime u ASCII kodu
  24. Definisanje strukture podataka
  25. Vrste podataka i logi?ki tipovi podataka
  26. Proces organizacije podataka
  27. Bit i bajt
  28. Veza izme?u znaka, polja, segmenta i sloga ( zapisa )
  29. Definicija datoteke i vrste organizacije datoteka
  30. Klasifikacija organizacije memorije prema kriterijumu trajnosti memorisanih podataka i njihove karakteristike
  31. Tehnike pristupa podacima kod osnovnih organizacija datoteka
  32. Vrste obrade podataka
  33. Proces ažuriranja podataka
  34. Proces sortiranja podataka
  35. Proces spajanja; proces rastavljanja podataka
  36. Proces sažimanja; proces reorganizacije podataka
  37. Proces formiranja ( kreiranja ) datoteka
  38. Definicija baze podataka i vrste baze podataka
  39. Faze projektovanje baze podataka
  40. Modeliranjae procesa
  41. Model podataka
  42. Pojam entiteta; atributi entiteta ili veze
  43. Stepeni veze izme?u entiteta
  44. Pravila za prevo?enje modela "entiteti – veze" u relacije
  45. Definicija sistem za upravljanje bazama podataka (SUBP)
  46. Zadaci i uloga sistema za upravljanje bazama podataka
  47. Prednosti organizacije podataka u baze podataka
  48. Razlika izme?u logi?ke i fizi?ke organizacije podataka i neophodnost njihovog razdvajanja i nezavisnosti
  49. Karakteristike hijerarhijskog modela baze podataka
  50. Karakteristike mrežnog modela baze podataka
  51. Karakteristike relacionog modela baze podataka
  52. SQL i njegove veze sa SUBP
  53. Dužnosti administratora podataka; administratora baze podataka
  54. Sistem za automatsk obradu podataka
  55. Upravlja?ki informacioni sistem
  56. Sistem za podršku odlu?ivanja
  57. Ekspertni sistem
  58. Nau?no-tehni?ki sistem
  59. Sistem za automatizaciju administrtivnog poslovanja
  60. Elektronska razmena podataka ( EDI )
  61. Veza EDI i elektronske trgovine
  62. Definicija telekomunikacije i telekomunikacione mreže
  63. Osnovne komponente telekomunikacione mreže
  64. Uloga lokalnih ra?unarskih mreža ( LAN ) u organizaciji
  65. Uloga globalnih ra?unarskih mreža ( WAN ) u organizaciji i me?uorganizacijskom okruženju
  66. Modem ( namena i karakteristike )
  67. Prednosti digitalnih komunikacija; pojam ISDN
  68. Osnovne topologije ra?unarske mreže
  69. Mrežni telekomunikacioni protokoli i njihova potreba
  70. Povezivanje razli?itih ra?unarskih mreža
  71. Klijent/server arhitektura ( osnovne prednosti i mane; uloga klijenta i uloga servera )
  72. Mogu?nosti koriš?enja Interneta u preduze?ima i organizacijama
  73. WEB ( World Wide Web ) i veza sa Internetom
  74. Softver za pristup resursima na WEB-u
  75. Intranet i njegovo koriš?enje u preduze?ima i organizacijama
  76. Definicija položaja ra?unskog centra u preduze?u ili organizaciji
  77. Poslovi i zadaci pa?unskog centra u preduze?u ili organizaciji
  78. Nacrtaj i objasni organizacionu strukturu centralizovane organizacije ra?unskog centra u organizaciji
  79. Nacrtaj i objasni organizacionu strukturu decentralizovane organizacije ra?unskog centra u organizaciji
  80. Najvažnija zanimanja u ra?unskom centru i njihove zadaci
  81. Podfaze faze pripreme za projektovanje IS-a
  82. Podfaza organizacione pripreme za razvoj IS–a
  83. Projektni zadatak
  84. Podfaze faze projektovanja IS-a
  85. Sistem analiza ( aktivnosti i njihova objašnjenja )
  86. Podfaza logi?kog projektovanja IS-a
  87. Uloga i zna?aj projektovanja šifarskog sistema
  88. Klasifikacija sistema šifriranja
  89. Podfaza fizi?kog projektovanja IS-a
  90. Faza programiranja
  91. Fazi testiranja
  92. Prelazak sa starog na novi IS u fazi instalisanja IS-a
  93. Projektna dokumentacija ( pojam i sadržaj )


   8. PRAKTI?NA NASTAVA ( POSLOVNI SEKRETAR )
  1. Potvrda o radu i obavljenoj praksi
  2. Organizacija i delatnost ustanove ili preduze?a
  3. Opšta akta ustanove ili preduze?a
  4. Oblici odlu?ivanja radnika
  5. Protokol i poslovni bon-ton
  6. Imidž poslovnog sekretara
  7. Nedeljni plan rada
  8. Dnevni plan rada
  9. Evidencija telefonskih poziva
  10. Evidencija iz oblasti radnih odnosa
  11. Rešavanje poslovnih konflikata
  12. Zakazivanje sastanaka, sastavljanje poziva
  13. Prisustvovanje poslovnim sastancima, sednicama, izlaganjima i vo?enje beležaka
  14. Sastavljanje zapisnika
  15. Sastavljanje službenog dopisa i prikupljanje potrebnih podataka
  16. Tehni?ka obrada rešenja, zaklju?aka i odluke prema datim elementima
  17. Sastavljanje izveštaja po datim podacima
  18. Evidencija prijema i otpreme pošte
  19. Prijem, registrovanje, klasifikacija i distribucija pošte
  20. Šifriranje i dešifriranje poslovnih informacija
  21. Uspostavljanje govorne komunikacije na srpskom i stranom jeziku
  22. Pravila pismenog komuniciranja
  23. Vo?enje korespondencije na stranom jeziku
  24. Planiranje i organizovanje poslovnih sastanaka i sednica
  25. Obezbe?ivanje uslova za smeštaj poslovnih partnera i njihov boravak
  26. Organizovanje službenog putovanja u inostranstvo ili neko mesto u zemlji
  27. Putni nalog
  28. Pripremanje informacija za ra?unsku obradu
  29. Sastavljanje nekog ugovora iz oblasti delovanja preduze?a/ustanove
  30. Koriš?enje odre?ene baze podataka