Сродна слика 

ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
Светогорска 48, Београд


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ажурирано 29.11.2015.         Ученички парламент:


_________________________________________________________________________________________________________________________________

Конституисање Ученичког парламента предвиђено је Законом о основама система образовања и васпитања чл. 105. У средњој школи организује се ученички парламент ( у даљем тексту: парламент) ради:

1) давање мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: - правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организација свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за образовање;

2) рaзматрања односа и сарадње ученика и наставника, стручног сарадника;

3) обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;

4) активног учешћа у процесу планирања развоја школе и самовредновању школе;

5) предлагање чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика.

Парламент чине по два представника сваког одељења у школи. Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника.

Парламент бира два представника ученика који учествују о раду школског одбора. Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламента.

_________________________________________________________________________________________________________________________________