Историјат

Правно-пословна школа

srednja škola beograd

У данашњој Светогорској, а ондашњој Два бела голуба, основана јe1845. године, за време Уставобранитеља, прва државна трговачка академија под називом „Послено-трговачко училиште“.    

Крајем 19. века трговачка школа радила је у приватној кући у Светогорској улици, у чијем је дворишту саграђена нова омања зграда са три учионице и једном лабораторијом и са малим, али лепо уређеним двориштем.

У истој улици, близу куће Велимира Рајића, после Првог светског рата, када је број ученика нагло порастао, по пројекту архитекте Јездимира Денића, сaграђена је 1926. године (у ондашњој Битољској улици) нова двоспратна зграда за потребе трговачке школе. Како је интересовање за ову струку расло, Министарство просвете је 1929. године уз договор са београдском општином, омогућило подизање зграде у Цетињској улици, чији је пројектант био архитекта Јосиф Нојман.

У послератној атмосфери, 1945-1946. године, када се ценило убрзано образовање преко течајева: банкарских, трговачких, дневних, вечерњих, дактилографских и стенографских, Министарство је организовало Државни течај једнообразног рачуноводства, стенографије и дактилографије.
Делатност школе регистрована је код Окружног привредног суда у Београду, уписом у судски регистар – решење бр. Фи-1241/89 од 15.06.1989. године.

srednja škola beograd

Решењем Министарства за трговину и снабдевање НР Србије бр. 2547, 3. маја 1946. године, основан је Завод за образовање и оспособљавање кадрова за административне послове и оспособљавање кадрова за административне послове под називом “Државни течај дактилографије и рачуноводство”.

Пре рата су дактилографи и стенографи обучавани у приватним школама. Како су приватне школе после рата укинуте, то су ови кадрови обучавани у оквиру државне установе. Велики  недостатак рачуноводствених службеника, одмах после завршетка рата, наметнуо је потребу њиховог брзог обучавања кроз једногодишњи течај.

4. августа. 1952. године, Државни течај дактилографије и једнообразног рачуноводства прераста у нову установу и добија назив: Завод за стручно оспособљавање кадрова за финансијске и административне послове НР Србије. Назив установе измештен је у Заводу за оспособљавање кадрова за административне послове, 19. јануара 1961. године.

Завод за оспособљавање кадрова вршио је кроз једногодишње течајеве дактилографије, стенографије и једнообразног рачуноводства, а касније кроз једногодишњу Виши и средњи административни курс, који је од стране Савезног бироа за организацију администрације, преко Скупштине пренет  на Завод за организатора и реализатора ових курсева. Ови облици, развојем друштва, све су мање могли да обезбеде школован административни кадар. Због тога је основана средња Управно-административна школа.    

Административни службеници, који су упошљени после рата и оспособљавани кроз курсеве, били су, углавном, без средње школе, тако да је број ванредних запослених полазника био огроман, па је обављање великог броја испита угрозило редован рад средње Управно-административне школе. Да би се донекле решио овај проблем, Завод је основао редовну Управно-административну школу за одрасле у трогодишњем трајању, а школске 1962/63. године почела је са радом Управно-административна школа за омладину у четворогодишњем трајању.

Тек 1968. године Завод је успео да обезбеди од надлежног органа Републике одобрење плана и програма Биротехничке школе. Оснивач школе постао је Завод. Органи града су имали пуно разумеваwе за отварање овакве средње школе у Београду. Међутим, Републичка заједница образовања није показала никакво интересовање за финансирање делатности Биротехничке школе и ако се радило о јединој школи овакве врсте у СР Србији. Колектив Завода је са великим ентузијазмом крчио пут новим савременим обликом рада, што се најбоље може илустровати одлуком наставничког колектива да ће, уколико Заједница образовања Београда или Републичка заједница не буду финансирали делатност Биротехничке школе, наставници бесплатно одржавати наставу.

Школске 1968/69. године почео је да се примењује нови програм Управне школе. Основне карактеристике програма ове школе биле су следеће:
дошло је до јасног разграничавања између биротехничара и управног техничара
јасно су идентификовани послови профила управног техничара као референта за управне послове, референта за радне односе и сл.
програм Управне школе оријентисан је према Правном факултету, чиме је обезбеђен равноправни упис управним техничарима са гимназијалцима на Правном факултету.

Оснивањем Биротехничке школе за омладину и припајање Управне школе за омладину, ставили су издавачку делатност Завода, а и Завод као институцију, у врло тешку ситуацији. Омладинским школама, јединим ове врсте у Србији, због минималног тиража и нерентабилности, нико од издавача није обезбеђивао уџбенике и уџбеничке литературе за економске, управне, комерцијалне и биротехничке школе.
Децембра 1979. године формирана је радна организација “9. мај” која је у свом саставу имала ООУР-е:
ООУР Школа правно-биротехничке струке,
ООУР Школа заједничке основе
ООУР Економска школа за одрасле
ООУР “Стручна књига”.

Крајем 1979. године и почетком 1980. године извршена је интеграција Управне и биротехничке школе у школу правне и биротехничкеструке са три занимања правне струке (техничар за управне послове, техничар за послове радних односа и техничар администратор) и четири занимања биротехничке струке (пословни секретар, инокореспондент, стенодактилограф и дактилограф на трећем и четвртом степену). У то време у складу са реформом школства, школа је имала само тзв. другу фазу усмереног образовања.

Крајем  јуна 1985. године, решењем СО Палилула, укинута је школа заједничке основе, па је иста припојена школи правне и биротехничке струке, тако да ова сада ради са обе фазе усмереног образовања (по програму заједничке основе и по програму за стицање образовања од првог до петог степена стручне спреме усмереног образовања и васпитања).
Све промене у организовању, зависно од тога како су се одвијале, уписиване су у регистар који се води код Окружног Привредног суда у Београду.

На референдуму одржаном 19. јуна 1986. године, радници школе правне и биротехничке струке донели су одлуку о издвајању школе из састава Образовно-васпитне и издавачке РО “9. мај” у самосталну радну организацију: Школу правне и биротехничке струке “9. мај”. Тек од 1989. године школа носи назив Правно-биротехничка школа „9 мај“. Од 2007. године школа носи назив Правно-пословна школа Београд.

Кратка ретроспектива назива школе:
1952. године – Завод за оспособљавање кадрова за административне послове
1961. године – Завод за стручно усавршавање и оспособљавање кадрова за финансијске и административне послове
1980. године – Образовно-васпитна и издавачка радна организација “9. мај”
ООУР Заједничке основе
ООУР Биротехничка школа
ООУР Управна школа
ООУР Економска школа за одрасле
ИШ ООУР “Стручна књига”

  • 1986. године – РО Школа правне и биротехничке струке “9. мај”
  • 1989. године – Правно-биротехничка школа “9. мај”
  • 2007. године – Правно-пословна школа Београд.