Сарадња са родитељима

Сарадња са родитељима одвијаће се преко родитељских састанака као и појединачним контактима ради информисања родитеља о захтевима који се постављају пред ученике, о резултатима њиховог учења и рада одговорног односа према раду.

Основни циљ је заједнички рад наставника и родитеља на подизању ефикасности ученика у учењу и раду, укључивање родитеља у остваривање образовно-васпитних послова и задатака из појединих програма, као и рад на подизању нивоа педагошко-психолошког образовања родитеља.

У септембру месецу одржаваће се родитељски састанци свих одељења где ће се родитељи упознати са основама плана и програма рада школе. На тим састанцима ће одељењске старешине упознати родитеље са методом и врстом сарадње око праћења образовно-васпитног рада се њиховом децом.

Психолог школе ће одржати предавање о проблемима адолесценције и њиховом превладавању, посебно за прве разреде.

Формираће се Савет родитеља који ће помоћи у решавању неких питања реализације програма школе (Материјално опремање, организација извођења блок наставе и професионалне праксе).
У току школске године одржаће се за свако одењење најмање 4 родитељска састанка, на којима ће се родитељи упознати са успехом и резултатима рада одељења, ученика појединачно и школе у целини.

Сугестије, предлоге и критичке ставове родитеља одељењски старешина ће пренети директору школе и одељењском већу, а у циљу што успешније реализације образовно- васпитног рада.

Појединачни рад одељењског старешине, психолога и управе школе са родитељима, треба да помогну у решавању конкретних насталих проблема или као мотивација и подстицај за боље напредовање ученика у савладавању програмских садржаја и формирању здраве целокупне личности ученика.

Са директором  школе стручним органима и сарадницима, одељењски старешина сарађује са школским педагогом и другим сарадницима на реализацији задатака и садржаја утврђених овим планом, сарађује са школским психологом и другим сарадницима на реализацији задатака и садржаја утврђених овим планом, сарађује са директором, помоћником директора, Наставничким већем (од чијих одлука, закључака и упутстава полази у остваривању својих програмских задатака и решавању проблема и са другим стручним органима обезбеђује унапређивање рада у одељењу), сарађује са школским лекаром.

Одељењски старешина води педагошку документацију о раду одељења, дневник образовног рада, матичну књигу, ђачке књижице, сведочанства, уверења о положеним допунским испитима, евиденцију о поправним испитима, матурским, завршним и другим испитима, извештаје рада одељенског већа и одељенског старешине, о раду одељенске заједнице и другу неопходну документацију.