Poslovni administrator

Redni broj

A. OPŠTEOBRAZOVNI
PREDMETI

PRVI

DRUGI

TRE?I

?ETVRTI

RAZRED

RAZRED

RAZRED

RAZRED

RAZR.?AS.NAST.

RAZR.?AS.NAST.

RAZR.?AS.NAST.

RAZR.?AS.NAST.

Nedeljno

Godišnje

Nedeljno

Godišnje

Nedeljno

Godišnje

Nedeljno

Godišnje

T

V

T

V

T

T

T

T

T

T

1a

Srpski jezik i književnost

3

 

111

 

3

111

3

108

3

96

1b

Srpski kao nematernji jezik

2

     

2

 

2

 

2

 

2

Strani jezik

3

 

111

 

3

111

3

108

3

96

3

Fizi?ko vaspitanje

2

 

74

 

2

74

2

72

2

64

4

Matematika

3

 

111

 

3

111

3

108

3

96

5

Ra?unarstvo i informatika

 

2

 

74

           


B.OPŠTE STRU?NI PREDMETI

1

Istorija

2

 

74

             

2

Ekonomska geografija

2

 

74

             

3

Sociologija

       

2

74

       


C. STRU?NI PREDMETI


1

Osnovi ekonomije

2

 

74

 

2

74

       

2

Ekonomika preduze?a

3

 

111

             

3

Kancelarijsko poslovanje

2

 

74

 

3

111

3

108

3

96

4

Pravo

2

 

74

 

2

74

2

72

2

64

5

Obuka u birou

2

 

74

 

5

185

5

210

5

220

6

Knjigovodstvo

       

2

74

3

108

3

96

7

Statistika

           

3

108

   

8

Menadžment

               

3

96

9

Marketing

               

2

64

10

Nacionalna i me?unarodna
ekonomija

           

2

72

   


D. IZBORNI PREDMETI

1

Gra?ansko vaspitanje/verska nastava

1

 

37

 

1

37

1

36

1

32MODULI PREDMETA


        I RAZRED
1.SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST
   - Uvod u prou?avanje književnog dela
   - Književnost starog veka
   - Srednjovekovna
   - Narodna književnost
   - Humanizam i renesansa
   - Lektira
   - Kultura isražavanja
   - Opšti pojmovi o jeziku i književni jezik
   - Jezi?ki sistem i nauke koje se njime bave
   - Fonetika sa fonologijom i morfofonologijom
   - Veština kumunikacije
3.FIZI?KO VASPITANjE
   - Atletika
   - Gimnastika
   - Plivanje
   - Sportske igre
   - Druga motori?ka iskustva
4.MATEMATIKA
   - Lopta i skupovi
   - Realni brojevi i izrazi
   - Uvod u geometriju
   - Linearne jedna?ine, nejedna?ine i funkcije
   - Proporcionalnost veli?ina
6.ISTORIJA
   - Uvod
   - Društvo, privreda i na?in života
   - Država
   - Kulturne promene i religija
7.EKONOMSKA GEOGRAFIJA
   - Kargografija
   - Prostorno planiranje
   - Geografski informacioni sistemi
   - Urbanizacija
   - Lokacija i biznis geografije
   - Ekonomska geografija i nove tehnologije
   - Kulturnogeografske odlike regija
   - Geografija i razvoj
8.OSNOVI EKONOMIJE
   - Društvena proizvodnja
   - Robna proizvodnja
   - Tržište i njegove zakonitosti
9.EKONOMSKA PREDUZE?A
   - Determinante preduze?a
   - Principi ekonomije preduze?a
   - Organizacija preduze?a
   - Tržišna privreda i odgovornost organizacije
10.KANCELARIJSKO POSLOVANjE
   - Savremena kancelarija
   - Poslovni bonton
   - Osnovni pojmovi kancelarijskog potrošnog materijala i pribora
   - Osnovni kancelarijski alati, oprema i pribor
   - Tehnika slepog kucanja
11.PRAVO
   - Država
   - Pravo
12.OBUKA U BIRU
   - Kancelarija (biro) i radna mesta za obuku
   - Poslovni bonton
   - Primena poslovne korespondencije u obavljanju poslova u birou
   - Koriš?enje kancelarijskog materijala, pribora i alata u svakodnevnom poslovanju
   - Poslovna prepiska u obavljanju kancelarijskih poslova

        II RAZRED
1.SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST
   - Realizam
   - Kultura izražavanja
   - Jezik
   - Lektira
3.FIZI?KO VASPITANjE
   - Antropomotori?ke sposobnosti
   - Atletika
   - Gimnastika
   - Plivanje
   - Sportske igre
   - Druga motori?ka iskustva
4.MATEMATIKA
   - Stepenovanje i korenovanje
   - Kvadratne, ekspomncijalne i logaritamske jedna?ine, nejedna?ine, funkcije i primene
   - Elementi trigometrije
   - Geometrijska tela
   - Nizovi
5.ISTORIJA
   - Institucije
   - Ekonomske promene i njihove poslledice
   - Zna?ajne li?nosti
7.SOCIOLOGIJA
   - U?enje o prirodi i ?oveku
   - Struktura (sastav) i organizacija društva
   - Promene i razvoj društva
   - Kultura društva
8.OSNOVI EKONOMIJE
   - Kapital
   - Savremena robna privreda
9.KANCELARIJSKO POSLOVANjE
   - Forme oblikovanja tekstova
   - Evidencije
   - Pojam i zna?aj klasifikacije
   - Pojam, vrste, struktura i podela akata
   - Rad sa teku?om pštom i aktima
   - Izrada tabela i tabelarnih prikaza
10.PRAVO
   - Razvoj i izvori radnog prava
   - Sticanje radno-pravnog statusa
   - Prestanak radnog odnosa
12.KNjIGOVODSTVO
   - Uvod u knjigovodstvo
   - Sistemi knjigovodstva
   - Blagajni?ko poslovanje

        III RAZRED
1.SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST
   - Moderna u evropskoj književnosti i kod nas
   - Književnost izme?u dva rata
   - Lektira
   - Jezik i pravopis
   - Kultura izražavanja
3. FIZI?KO VASPITANjE
   - Antropomotori?ke sposobnosti
   - Atletika
   - Gimnastika
   - Sportske igre
   - Druga motori?ka iskustva
4.MATEMATIKA
   - Kombinatorika
   - Sistemi jedna?ina
   - Analiti?ka geometrija ta?ke, prave i krivih drugog reda
   - Funkcije
5. KANCELARIJSKO POSLOVANjE
   - Kancelarijsko poslovanje (propsi i uredbe)
   - Poslovna korespondencija
   - Koriš?enje štampanih obrazaca
   - Sredstva veze
   - Organizacija sastanaka, sednica, razli?itih skupova i prezentacija
   - Organizacija službenih putovanja
   - Sastavljanje isprava
6. PRAVO
   - Organizacija uprave
   - Evidencije
   - Upravi postupka
8.KNjIGOVODSTVO
   - Teku?i ra?un
   - Evidencija poslovnih odnosa sa drugim preduze?ima
   - Osnovna sredstva
9. STATISTIKA
   - Statistika kao teorija i praksa
   - Statististi?ko istraživanje pojava
   - Srednje vrednosti
   - Statisti?ko istraživanje dinamike pojava
10. NACIONALNA I ME?UNARODNA EKONOMIJA
   - Privreda, privredni sistem i privredni razvoj
   - Kreditno-monetarni sistem
   - Fisklani sistem
   - Spoljnotrgovinski i devizni sistem

        IV RAZRED
1.SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST
   - Prou?avanje književnog dela
   - Savremena srpska književnost
   - Savremena svetska književnost
   - Sintaksa
   - Lektira
   - Retorika
   - Kultura izražavanja
3.FIZI?KO VASPITANjE
   - Antropomotori?ke sposobnosti
   - Atletika
   - Gimnastika
   - Sportske igre
   - Druga motori?ka iskustva
4.MATEMATIKA
   - Elementi privredne matematike
   - Zajam
   - Primeri prakti?ne primene privredne i finansijske matematike
5.KANCELARIJSKO POSLOVANjE
   - Službena korespondencija
   - Korespondencija u poslovanju sa bankom
   - Izrada obrazaca
   - Arhiviranje i klasifikacije dokumenata
   - Korespondencija u vezi sa radnim odnosom
6.PRAVO
   - Privredno pravo
   - Ugovori u privredi
   - Bankarski poslovi
8.KNjIGOVODSTVO
   - Zalihe
   - Rashodi i prihodi
   - Utvr?ivanje rezultata poslovanja i finansijsko izveštavanje
9. MENADžMENT
   - Menadžment
   - Organizaciona kultura
10.MARKETING
   - Pojam marketinga i istraživanje tržišta
   - Marketing maks
   - Promocija i komuniciranje sa javnoš?u
   - Upravljanje marketing aktivnostima i posebna podru?ja primene marketinga